sunnuntai 19. kesäkuuta 2022

313. Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa hallituksen esitystä seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistuksesta. Erimielisyyttä kuitenkin mm. raiskausrikosten vähimmäisrangaistuksista.

 


1. Eduskunnan lakivaliokunta puoltaa rikoslain seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun uudistamista (HE 13/2021 vp). Lakivaliokunta toteaa julkaisemassaan tiedotteessa, että seksuaalirikosten nimikkeet, soveltamisala ja rangaistukset uudistetaan vastaamaan paremmin nykykäsityksiä. Tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä selkiyttää sääntelyä. 

 2. Lakivaliokunnan tiedotteessa korostetaan, että kyse on sekä periaatteellisesti että käytännön kannalta erittäin merkittävästä uudistuksesta. Valiokunta antoi perjantaina 17. kesäkuuta asiasta mietinnön (LaVM 10/2022 vp).

3. Lakivalokunta katsoo, että olennainen muutosehdotus on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen vapaaehtoisuuden puuttumiselle perustuvaksi. Ehdotetussa raiskausrikoksessa keskeistä on sukupuoliyhteys henkilön kanssa, joka ei osallistu tekoon vapaaehtoisesti. 

4. Keskeinen muutosehdotus on myös alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikossäännösten eriyttäminen aikuisia koskevista säännöksistä. Uudessa lapsenraiskausta koskevassa rangaistusäännöksessä rangaistavuus ei perustu vapaaehtoisuuden puuttumiseen, vaan edellyttää pelkästään tahallista sukupuoliyhteyttä alle 16-vuotiaan kanssa. 

5. Lakivaliokunnan mukaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksesta tulee tiedottaa kattavasti ja uudet seksuaalirikoksia koskevat rangaistussäännökset tulee ottaa asianmukaisesti huomioon seksuaalivalistuksessa ja -kasvatuksessa. Valiokunta korostaa myös viranomaisten ja tuomioistuinten koulutuksen tärkeyttä riittävän osaamisen varmistamiseksi. Lisäksi valiokunta edellyttää uudistuksen toimivuuden, soveltamisen ja vaikutusten laaja-alaista ja tiivistä seurantaa. Valiokunta ehdottaa edellä mainituista lausumien hyväksymistä. 

6. Lakivaliokunnantiedote

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Lakivaliokunta-kannattaa-rikoslain-seksuaalirikossaannosten-kokonaisuudistusta-.aspx

7. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2022 vp.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/LaVM_10+2022.pdf

8. MIetinnn mukaan keskeinen muutos olisi hallituksen esityksen (HE 13/2021 vp) mukaan raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen suostumusperusteiseksi. Tämä toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vastaavalla tavalla muissa seksuaalirikoksissa keskeistä olisi se, ettei seksuaalisen teon kohde osallistu siihen vapaaehtoisesti. Tämän mukaisesti pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi myös muihin kuin koskettelutekoihin. Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin seksuaalirikoksena rangaistavaksi.  

9. Kuuttatoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin pääosin aikuisia koskevista säännöksistä. Lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kehityksen suojaa vahvistettaisiin säätämällä uusina rikoksina lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen. Myös kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneitä lapsia suojattaisiin edelleen aikuisiin nähden laajemmin erityissäännöksillä. Lasta seksuaalisesti esittäviä kuvia koskevat rangaistussäännökset siirrettäisiin rikoslain seksuaalirikoksia koskevaan lukuun ja niihin tehtäisiin sääntelyä ankaroittavia muutoksia. 

10. Keskeisistä seksuaalirikoksista säädettäisiin myös törkeät tekomuodot. Muihin seksuaalirikoksia koskeviin säännöksiin ja muihin lakeihin kuin rikoslakiin tehtäisiin lähinnä tarkentavia ja teknisluonteisia muutoksia.  

11. Uudet rikostunnusmerkistöt merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista. Myös sukupuoliyhteyden määritelmää laajennettaisiin. Seksuaalirikosten rangaistusasteikot ankaroituisivat, tuntuvimmin lapsiin kohdistuvien rikosten osalta.  Raiskauksen ja törkeän raiskauksen vähimmäisrangaistukset pysyisivät kuitenkin ennnallaan.

12. Esityksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Tarkoitus on myös yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä rikoslaissa. Esityksellä toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen oikeusvaltioon.  

13. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 tai aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Mietintöön sisältyvä vastalause

14. Lakivaliokunnan mietintöön sisätyy vastalause, jonka ovat tehneet valiokunnan kolme kokoomuksen ja kolme perussuomalaisten jäsentä sekä yksi kristillisdemokraattien jäsen.

15. Vastalauseen mukaan hallituksen lakiesityksessä on useita kriminalisointeihin, tunnusmerkistöihin ja rangaistusasteikkoihin liittyviä puutteita, jotka on korjattava, jotta seksuaalirikoksista tuomittavat rangaistukset ovat riittävän ankaria.

16. Vastalauseen mukaan raiskauksen vähimmäisrangaistus tulee korottaa nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta, mikä varmistaisi raiskausrikoksista tuomittavien vankeusrangaistusten pääsääntöisen ehdottomuuden. Valiokunnan niukka enemmistö, johon kuului yhdeksän jäsentä,  ei esittänyt ko. vähimmäisrangaistuksen korottamista. - Vastalauseen tekijät haluavat korottaa myös törkeän raiskauksen vähimmäisrangaistuksen nykyisestä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Valiokunnan enemmistö ei  halunnut korottaa myöskään tätä vähimmäisrangaistusta. - Vastalauseen tekijät haluavat korottaa edelleen lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistuksen  kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen,  seksuaalisen kajoamisen lapseen  vähimmäisrangaistuksen neljästä kuukaudesta yhteen vuoteen,  seksuaalisen kajoamisen lapseen vähimmäisrangaistuksen kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen sekä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisragaistuksen neljästä kukaudesta yhteen vuoteen vankeutta.


Ei kommentteja: