torstai 17. joulukuuta 2020

216. Helsingin hallinto-oikeus: rikollisjengin jäsenyys ei ole esitutkintapöytäkirjassa salassa pidettävä tieto

 Tämän blogikirjoituksen on laatinut asianajaja Markku Fredman.

1. Helsingin hallinto-oikeus on 17.12.2020 antamallaan päätöksellä H1491/2020 ratkaissut oikeustoimittajien ja poliisin välisen kiistan siitä edellyttääkö julkisuuslaki, että poliisi salaa esitutkintapöytäkirjasta mm. epäiltyjen jengijäsenyyteen liittyvät ja muut kuin arkaluonteiset tiedot.

2. Poliisin julkisuuskäsikirjassa on Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuun perustuen esitetty näkemys, että henkilön harrastustoimintaan ja mm. yhdistysjäsenyyksiä koskevat tiedot ovat JulkL 24,1 §:n 32-kohdan nojalla salassapidettäviä. Kyseisen kohdan mukaan salassapidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista.

3. Ongelmalliseksi asian tekee se, että vastaavat tiedot ovat syyteasian oikeudenkäynnissä salassapidettäviä vain, jos ne ovat arkaluonteisia. Vastaavasti JulkL 24,1 §:n 26-kohdassa, joka on rikosasioita koskeva erityissäännös, säädetään, että salassapidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä seikoista vain, jos ne ovat arkaluonteisia.

4. Eduskunnan oikeusasiamies oli arvostellut em. ratkaisussa KRP:n menettelyä sen annettua tietoa kaupungin virkamiehille kaupungin vuokralaiseksi pyrkineen yhtiön hallituksen jäsenten jengitaustasta. EOA katsoi henkilöiden liittymät Bandidos MC -järjestöön salassapidettäviksi. Hän totesi, että salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädetyin edellytyksin. Tämä kannanotto johti siis siihen, että poliisia ohjeistettiin pitämään mm. jengijäsenyyttä koskevat tiedot salassa esitutkinnassa, vaikka siis oikeusasiamiehen kannanotto ei koskenut JulkL:n 24,1 §:n 26-kohdassa tarkoitetulla tavalla ”rikosasiaa”.

5. Olen Helsingin Sanomien 6.6.2020 julkaisemassa yleisönosastokirjoituksessa katsonut, että vain arkaluonteiset tiedot voidaan salata. Kirjoitin, että esitutkintapöytäkirjoista on kuitenkin peitetty jengiläisten nimiä ja esimerkiksi varastetuksi ilmoitettu kitara on salainen tieto, koska kitaran omistaminen paljastaisi henkilön harrastavan kitaran soittoa.  

”On haluttu suojata asianosaisten yksityisyyttä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tällainen tulkinta ei ole perusteltua. Nimittäin julkisuuslaissa suojataan yksityisyyttä kahdessa kohdassa. Soveltamisalaltaan yleinen kohta 32 suojaa yksityisyyttä laajasti ja sen tulkintaa koskee poliisin vetoama eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu vuodelta 2018. Laissa on kuitenkin myös erityisesti rikosasioita koskeva kohta 26, jolla suojataan rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyviä tietoja, mutta vain siltä osin kuin ne ovat arkaluonteisia. Myös rikosoikeudenkäynnissä sovellettavan tuomioistuinten julkisuuslain mukaan vain arkaluonteiset tiedot voidaan salata.  

Kun lakiin on otettu erityissäännös rikosasioita varten, on perusteltua lähteä siitä, että tällöin ei sovelleta rinnalla yleistä säännöstä, jonka mukaan myös muut kuin arkaluonteiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Siis vain arkaluonteiset yksityiselämää koskevat tiedot ovat rikosasioissa salassa pidettäviä.”

 

6. Helsingin hallinto-oikeus on nyt asettunut kutakuinkin samalle kannalle tapauksessa, jossa Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Reinboth valitti KRP:n päätöksestä, jossa oli katsottu, ettei toimittajalla ole oikeutta saada tietoa keiden nimet pöytäkirjasta oli peitetty. Hallinto-oikeus kirjoittaa perusteluissaan seuraavasti:

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on 1.6.2020 alkanut oikeudenkäynti muun muassa törkeitä huumausainerikoksia koskevassa asiassa, joka liittyy rikollis- järjestöksi luokiteltuun United Brotherhoodiin. Oikeudenkäynnin alkaessa on lähtökohtaisesti tullut julkiseksi myös asian esitutkinta-aineisto julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan käräjäoikeus ei ole oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla antanut salassapito- määräystä nimitietojen osalta. Keskusrikospoliisi ei ole kuitenkaan 15.6.2020 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä luovuttanut valittajalle nimi- tietoja niistä henkilöistä, joiden poliisi on epäillyt kuuluvan United Brotherhoodiin. 

Valituksenalaisessa päätöksessä on viitattu eduskunnan oikeusasiamiehen 23.11.2018 antamaan ratkaisuun EOAK/4963/2017, jonka mukaan jäsenyys rikollisryhmässä kuuluu julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan sana- muodon mukaisen tulkinnan piiriin tietona henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista tai niihin verrattavasta tiedosta. Ratkaisun mukaan yhdistyksen tai vapaa-ajan harrastuksen luonne ei vaikuta kyseisen lainkohdan tulkintaan. Valituksenalaisen päätöksen mukaan salaamalla nimitiedot esitutkintapöytäkirjoista on salattu tieto henkilöiden kuulumisesta rikollisryhmään, jolloin epäiltyjen rikosten teonkuvaukset on ollut mahdollista jättää salassapidon ulkopuolelle. Keskusrikospoliisin mukaan tietojen saamista on rajoitettu julkisuusperiaate ja viranomaistoiminnan avoimuus huomioiden ainoastaan siinä määrin kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. 

Valittajan näkemyksen mukaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohtaa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi esitutkinta-aineistoon, koska sen salassapitoa on arvioitava ainoastaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohdan perusteella, mikä kohta koskee rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia seikkoja. 

Hallinto-oikeus toteaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa EOAK/4963/2017 keskusrikospoliisi oli luovuttanut toiselle viranomaiselle tiedon henkilön kuulumisesta rikollisjärjestöön ilman lakiin perustuvaa syytä. Nyt ratkaistavana oleva asia eroaa siitä keskeisesti siten, että nyt kyse on oikeudenkäyntiasiakirjoina julkisiksi tulleiden esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta keskusrikospoliisin luovuttamina. 

Hallinto-oikeus toteaa, että tieto rikollisjärjestön jäsenyydestä liittyy kiinteästi tutkitun rikoksen teonkuvaukseen eikä mainittu tieto jäsenyydestä rikosasiassa ole myöskään yksityiselämään liittyvä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohdassa tarkoitettu arkaluontoinen tieto. Teonkuvauksen ohella kyse on myös siitä, että rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa on rikoslain 6 luvun 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen rangaistuksen koventamisperuste, minkä lisäksi rikoslain 17 luvun 1 §:n mukaan järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen itsessään on rangaistavaa. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että rikos ei ole siihen syyllistyneen yksityisasia (KKO 2005:136 kohta 10 ja KKO 2018:51 kohta 22). Euroopan ihmis- oikeussopimuksen 8 artiklaa koskevassa soveltamiskäytännössä on katsottu, ettei sellaisen maineen menetyksen, joka on ennakoitava seuraus rikoksen tekemisestä, ole tarkoitettu nauttivan yksityiselämän suojaa (Sidabras ja Dziautas v. Liettua, kohta 49). 

Julkisuusperiaatteen toteutumiseen, viranomaistoiminnan valvontaan ja kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyvien näkökohtien vuoksi olisi ongelmallista, mikäli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan soveltaminen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella julkisiksi tulleiden esitutkintapöytäkirjojen sisältämiin nimitietoihin johtaisi tosi- asiallisesti siihen lopputulokseen, että järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvien henkilöiden nimitiedot eivät muista kansalaisista poiketen tulisi esitutkintamateriaalin kautta julkisiksi, ja ne saisivat siten muiden kansalaisten nimitietoihin nähden parempaa suojaa silloin kun rikokset on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa tai muutoin rikollisjärjestön lukuun. Tämä johtaisi perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastaiseen seuraamukseen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että edellä sanotun perusteella ja ottaen huomioon oikeudenkäynnin korostettu julkisuus rikosasioissa ja esitutkinta-aineistoon sovellettava erityissäännös eli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohta lainsäätäjän tarkoituksena ei voida katsoa olleen, että sellaiset yksityiselämän piiriin kuuluvat rikosasiassa ei-arkaluonteisena pidettävät tiedot, joita on mainittu myös julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa, olisivat esitutkinta-asiakirjoihin liittyvinä salassa pidettäviä silloin, kun tällaisilla tiedoilla on merkitystä teon ja sitä seuraavan mahdollisen rangaistuksen arvioimisessa. Mikäli esitutkinta-aineiston joukossa on yksityiselämän piiriin kuuluvaa tietoa, joka ei ole merkityksellistä teon tai rangaistuksen arvioinnissa, tällainen esimerkiksi sivullista henkilöä koskeva tieto voi tapauskohtaisen punninnan jälkeen kuitenkin tulla salassa pidettäväksi myös 32 kohdan perusteella. 

Kun otetaan huomioon edellä olevat perustelut, keskusrikospoliisi ei ole voinut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan perusteella kieltäytyä luovuttamasta nimitietoja henkilöistä, joiden keskusrikospoliisi epäilee kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Tämän vuoksi valituksenalainen päätös on kumottava ja pyydetty tieto annettava.
 

7. Näin siis Helsingin hallinto-oikeus. Päätös on hyvin perusteltu. Siinä ei kuitenkaan katsottu, että JulkL 24,1 §:n 26-kohta olisi sellainen erityissäännös (lex specialis), jota sovelletaan 32-kohdan yleissäännöksen sijasta, vaan hallinto-oikeus näki niillä kummallakin oman soveltamisalansa ja edellytti tapauskohtaista punnintaa. Tuo asia jäänee korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi, jos KRP hakee ja saa asiassa valitusluvan.

Markku Fredman

keskiviikko 16. joulukuuta 2020

215. KKO kovensi tynnyrihuumejutussa poliisille tuomittua rangaistusta. KKO 2020:95

1. Kor­kein oi­keus (KKO) on tänään 16.12. tuo­min­nut Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen huu­me­ri­ko­syk­si­kön ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li­na toi­mi­neen Mi­kael Ru­ne­ber­gin ns. tynnyrihuumejutussa useis­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sis­ta ja yh­des­tä vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta vii­den kuu­kau­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Van­keus­ran­gais­tus on eh­dol­li­nen, koetusaika päättyy vuoden 2021 lopussa.

2. Helsingin hovioikeus oli kesäkuussa 2019 tuominnut Runebergin asiassa sakkorangaistukseen, mutta hylännyt syyttäjän vaatimuksen hänen viraltapanostaan. KKO:ssa syyttäjä vaati, että sakkorangaistus kovennetaan ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi ja että Runeberg tuomitaan viralta pantavaksi. Helsingin käräjäoikeus oli ensimmäisenä oikeusasteena tuominnut Runebergin mainituista rikoksista huomattavasti ankarammin eli vankeuteen 3,5 vuodeksi.

3. Asia liittyy hovioikeuden edellä mainitulla tuomiolla ratkaisemaan laajaan hasiksen salakuljetusta koskeneeseen ns. tynnyrijuttukokonaisuuteen. Jutussa katsottiin muun muassa, että Runeberg oli syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomisiin osallistuessaan esimiehensä Jari Aarnion kanssa järjestelyihin, joissa käräjäoikeutta oli väärien ja harhaanjohtavien tietojen perusteella erehdytetty myöntämään oikeudettomia televalvonta- ja telekuuntelulupia. Rikokset oli tehty liki yhdeksän kuukauden aikana.

4. KKO:n mukaan Runebergin teot olivat osoittaneet piittaamatonta suhtautumista voimakkaasti perusoikeuksiin puuttuvien pakkokeinojen käyttöön. Moitittavuutta lisäsi se, että niiden toteuttamisessa oli käytetty hyväksi tuomioistuinta. Lisäksi kysymys oli ollut salaisista pakkokeinoista, joiden osalta tuomioistuimella ei välttämättä ole mahdollisuutta varmistaa hakijan sille ilmoittamien tietojen oikeellisuutta ja joissa luottamus viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen on korostunut. Teot olivat olleet haitallisia myös poliisin toimintaa koskevan luottamuksen kannalta.

5. Virheellisin perustein käytettyjen pakkokeinojen lisäksi Runeberg oli käyttänyt laittomasti poliisin rekistereitä saadakseen salassa pidettäviä tietoja esimieheensä liittyneistä rikosepäilyistä. Osin hän oli tehnyt hakuja esimiehensä yllytyksestä. Runeberg oli kuitenkin tiennyt kyselyt laittomiksi, minkä vuoksi hän oli pyrkinyt naamioimaan hakuja virkatehtäviin liittyviksi.

6. Virkasalaisuuden rikkomiseen Runeberg syyllistyi paljastaessaan poliisin rekistereistä laittomasti saamiaan tietoja esimiehelleen.

7. KKO hylkäsi syyttäjän vaatimuksen viraltapanosta, koska Runeberg ei enää toiminut virassa, jossa hän oli rikokset tehdessään. Hänen ei myöskään ollut selvitetty siirtyneen toiseen vastaavanlaiseen virkaan.

8. Jutussa oli myönnetty osittainen valituslupa myös syytettynä olleelle Seija Kortekallio-Lammelle. KKO tutki, syyllistyikö Kortekallio-Lammi  ns. Malmin naisen rikoskumppanina törkeään huumausainerikokseen, mutta ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta syyksilukemisen eikä myöskään alentanut hovioikeuden tuomitsemaa kahden vuoden vankeusrangaistusta. Käräjäoikeus oli tuominnut Kortekallio-Lammen 7 vuodeksi vankeuteen. 

9. Myös Jari Aarnio ja hänen rikoskumppaninsa ex-jengipoomo Keijo Vilhunen olivat hakeneet KKO:ssa valituslupaa, mutta heille sitä ei vuosi sitten myönnetty. Molemmat olivat saaneet Helsingin hovioikeudessa 10 vuoden vankeusrangaistuksen hasistynnyreiden salakuljetuksesta Hollannista Suomeen.

10. Mikael Runebergin rangaistuksen osalta KKO:n tuomio on julkaistu oikeuskäytäntöä linjaavana prejudikaattina eli ennakkopäätöksenä KKO 2020:95.

KKO:2020:95

11. Mitäpä tuohon muuta voi sanoa, kuin että oikeus on toteutunut. Runebergin saamaa viiden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta voidaan hänen syykseen luettujen rikosten vakavuus ja moitittavuus huomioon ottaen pitää varsin lievänä.

perjantai 4. joulukuuta 2020

214. KHO 2020:124. Ympäristölupa, koneellinen kullankaivuu, poronhoito, saamelaisten oikeudet

Tämän blogikirjoituksen on laatinut asianajoa lähinnä Pohjois-Suomessa harjoittava varatuomari Aimo Guttorm. Hän on toiminut aiemmin saamelaiskäräjien lakimiehenä sekä tutkijana Tromssan yliopistossa. Guttorm valmistelee kaivosoikeutta käsittelevää väitöskirjaa.

1. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 25.11.2020 vuosikirjaratkaisun KHO 2020:124 ympäristö- ja vesitalousluvan myöntämistä koskevassa asiassa. Lupa-asia koskee koneellista kullankaivuuta Inarin Hammastunturin erämaa-alueella sijaitsevalla saamelaisten kotiseutualueella. Kullankaivuuta on tarkoitus harjoittaa 34 hehtarin suuruisella poronhoitolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella, jossa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (erityinen poronhoitoalue). 

2. KHO:n vuosikirjaan otetaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Nyt esillä olevassa ratkaisussa on siten kysymys ennakkopäätöksestä, jolla pyritään ohjaamaan tulevaa oikeuskäytäntöä vastaanvanlaisissa lupa-asioissa.

3. Luvanhakijana asiassa on ollut koneellista kullankaivua Lapissa lähes parikymmentä vuotta harjoittanut Antti Leppänen Karstulasta. Saamelaiskäräjät valitti aluehallintoviraston 6.7.2018 antamasta hakijalle myönteisestä lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi valituksen 13.6.2019 antamallaan päätöksellä pysyttäen lupapäätöksen voimassa lähes sellaisenaan.  Saamelaiskäräjät valitti hallinto-oikeuden päätöksetstä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka myönsi valitusluvan. Korkein hallinto-oikeuden ratkaisi asian seitsemän jäsenen kokoonpanossa, jonka puheenjohtaja toimi presidentti Kari Kuusiniemi. Viiden oikeusneuvoksen lisäksi kokoonpanoon kuului lain mukaisesti kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta.   

4. Korkein hallinto-oikeus toimitti asiassa 8.-9.2020 katselmuksen kyseessä olevilla Antti Leppäsen kullanhuuhdonta-alueilla. Oikeuden jäsenet tutustuivat tuolloin myös lähialueen eräisiin muihin kullanhuuhdonta-alueisiin. KHO suorittaa vuosittain muutaman katselmuksen. Katselmus voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun lupa-asia vaikuttaa kirjallisen aineiston pohjalta tulkinnanvaraiselta. Katselmus ei ole asian suullista käsittelyä, mutta sen yhteydessä asianosaiset voivat kiinnittää oikeuden jäsenten huomioita tärkeinä pitämiinsä seikkoihin.  

5. Katselmuksen tarkoitus kyseessä olevassa asiassa oli selvittää kullankaivusta sekä erityisesti kaikista kyseessä olevan Palsinojan ympäristössä toimivista kullankaivuhankkeista aiheutuvia yhteisvaikutuksia vesistöön ja perinteisten saamelaiselinkeinojen (ml. poronhoito) harjoittamiseen. 

6. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli lupa-asiassa antamallaan edellä mainitulla päätöksellä myöntänyt hakijalle oikeuden koneelliseen kullankaivuuseen kolmella vierekkäisellä kullanhuuhdonta-alueella Palsinojan varrella. Kullanhuuhdonta-alueiden Kultarohmut, Yksinäisyys ja Uhma sekä Mennyt aika yhteispinta-ala on noin 18,9 hehtaaria. Hakijan mukaan kultaa arvioidaan kaivettavan noin 40 prosentin alueelta. Kultaa kaivetaan kahdella kaivuyksiköllä, joihin molempiin kuuluu 1-2 kaivinkonetta. Huuhdonnassa käytetään suljettua kiertovesijärjestelmää. 

7. Saamelaiskäräjät vaati KHO:lle tekemässään valituksessa ensisijaisesti ympäristö- ja vesitalouslupapäätösten kumoamista ja toissijaisesti eräiden vedentarkkailuun liittyvien määräysten lisäämistä lupaehtoihin. KHO muutti päätöksessään ympäristö- ja vesitalouslupaa rajoittamalla yhden kullanhuuhdonta-alueen (Mennyt aika) käyttöä osittain siten, että kaivuualueen ja läheisen poroaidan välille jäi kohtuullinen alue laidunalueeksi ja porojen esteettömän kulun turvaamiseksi laidun- ja vasomisalueelle. KHO:n päätökseen on liitetty kartta tästä järjestelystä. Muilta osin KHO hylkäsi saamelaiskäräjien valituksessa esitetyt vaatimukset. Mennyt aika -aluetta voidaan päätöksen mukaan muutoin käyttää muuhun toimintaan, mutta nimenomaan koneella kaivaminen on näiltä osin kielletty. Mutta mahdollistaako päätös kullanhuuhdonnan toteuttamisen lapiolla? Tästä asiasta ratkaisussa ei lausuta mitään, sillä KHO:ssa oli kysymys ainoastaan koneellista kullaankaivuuta koskevasta ympäristöluvasta.

8. Kullanhuuhtoja (kullankaivaja) tarvitsee ennen toimien aloittamista sekä kullanhuuhdontaluvan eli oikeuden käyttää määrättyä aluetta kullanhuuhdontaan, minkä myöntää valtion maille Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kaivosviranomaisena kaivoslain mukaisessa menettelyssä että ympäristöluvan, jonka myöntää aluehallintovirasto (AVI) valtion ympäristölupaviranomaisena ympäristönsuojelulain nojalla. Lisäksi tarvitaan vesilain mukainen vesitalouslupa. Ympäristölupa ja vesitalouslupa myönnetään tavallisesti samalla kertaa. Tämän vuoksi KHO ei päätöksellään ryhtynyt tässä ympäristölupaa koskevassa asiassa pienentämään kullanhuuhdonta-alueen pinta-alaa aidan lähellä porojen kulun turvaamiseksi ja laidunrauhan vuoksi, vaan ainoastaan rajoitti eräiltä osin alueen käyttöä kullankaivuuseen poroaidan lähellä. Alueesta ja sen pinta-alasta päättää Tukes kullanhuuhdontalupapäätöksessään.  

9. Kullanhuuhdontaluvan nojalla kullanhuuhtoja voi luvan mukaan enintään 7 hehtaarin suuruisella yhtenäisellä kullanhuuhdonta-alueella etsiä, ottaa talteen ja hyödyntää kultaa. Kullanhuuhdontalupa myönnetään kullan kaivuuseen joko lapiomenetelmällä tai koneellisesti. Todettakoon, että yksi mainituista kolmesta kullanhuuhdontaluvista eli Kultarohmut -niminen alue on saanut jo aiemmin lopullisen ratkaisun korkeimman hallinto-oikeuden 16.3.2018 antamalla pätöksellä. Voidaan näin ollen todeta, että kysymyksesä olevaa kullanhuuhdontahanketta on selvitetty varsin huolellisesti. 

10. Ympäristöluvan ja vesitalousluvan saatuaan kullanhuuhtoja voi harjoittaa koneellisesta kaivuuta kullanhuuhdonta-alueella. Terminologisesti saattaa tuntua sekavalta, että saman toiminnan yhteydessä puhutaan yhtäältä kullanhuuhdontaluvasta, kullanhuuhdonnasta ja kullanhuuhtojista, toisaalta taas luvasta kaivaa kultaa ja kullankaivajista. Aiemmin puhuttiin myös huuhdontakullasta. Yhtä kaikki, kyse on samasta toiminnasta. Tässä asiassa on siis kysymys kullankaivuuluvasta kolmella kullanhuuhdonta-alueella.  

11. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) oli päätöksellään 6.7.2018 myöntänyt edellä olevan mukaisesti hakijalle ympäristöluvan koneelliseen kullankaivuuseen mainituille kolmelle kullanhuuhdonta-alueelle. AVI:n lupapäätökseen sisältyi myös hakijan oikeus Palsinojan ja Jääskeläisenojan uoman siirtoon kaivun aikana sekä veden ottamiseen Palsinojasta kullanhuuhdonnan tarpeisiin. Päätöksessä annettiin myös 18 lupamääräystä muun muassa pilaantumisen estämiseksi. Luvansaajan maksettavaksi määrättiin lisäksi vuosittainen kalatalousmaksu toiminnasta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Saamelaiskäräjät ei ollut antanut lausuntoa tai tehnyt muistutusta AVI:n lupamenettelyn johdosta..

12. AVI perusteli lupapäätöstään muun muassa sillä, että toiminnan vesistövaikutuksista, toiminnasta aiheutuvasta melusta tai muistakaan seikoista ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa seurausta saamelaisalueelle tai -kulttuurille. Uoman siirron ja veden ottamisen osalta AVI totesi, etteivät toimet heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. Hanke ei myöskään sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.  

13. Saamelaiskäräjät siis valitti aluehallintoviraston lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Se vaati päätöksen kumoamisesta muun ohella sillä perusteella, että luvan mukaisesta toiminnasta yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheutuisi ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdan perusteella kielletty seuraus. Toiminnan ja muiden toimintojen yhteisvaikutuksia ei myöskään voida lupamääräyksin poistaa, minkä vuoksi edellytyksiä luvan myöntämiselle ei ole. Valittajan mukaan kullankaivuun häiriövaikutusten vuoksi on todennäköisestä, että porojen kuljetus Palsinojan ja paliskunnan raja-aidan väliselle kesälaidun- ja vasomisalueelle estyisi ja Ivalon paliskunta menettäisi näin noin 22 km2 laajuisen kesälaidun- ja vasomisalueen. 

14. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ympäristöluvan ja vesitalousluvan kumoamisesta. Hallinto-oikeus kuitenkin lisäsi sulkemista- ja maisemointitöitä koskevaan lupamääräykseen maininnan siitä, että kaivuun selkeytysaltaat ja kaivualueet tulee aidata tai muutoin estää porojen kuoppiin putoaminen. Hallinto-oikeus totesi johtopäätöksenään muun ohella, että toiminnalla ei aiheuteta haittaa saamelaiskulttuurille ja vaikutukset saamelaisten perinteisille elinkeinoille, kuten poronhoidolle ja kalastukselle tai ympäröivälle luonnolle jäävät paikallisiksi.  

15. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa saamelaiskäräjät vetosi vaatimustensa tueksi muun muassa sihen, että ympäristöluvan myöntämiselle oli ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdan mukainen este ja että lupaharkinnassa on jätetty huomioon ottamatta toiminnan sijoittuminen Hammastunturin erämaa-alueelle ja erämaalain tarkoitus. Valittajan mukaan lupaharkinnassa ei ollut riittävästi tutkittu ja otettu huomioon toiminnan vaikutuksia saamelaisten perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvatuille oikeuksille harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan. Valittaja katsoi Palsinojan alueen olevan merkitykseltään korvaamaton Ivalon paliskunnan poronhoidolle kesälaidun- ja vasomisalueena.  

16. Luvanhakija Antti Leppänen vaati valituksen hylkäämistä. Ivalon paliskunta sen sijaan oli tyytynyt ympäristöluparatkaisuun eikä valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä. Miten asia olisi ratkaistu silloin, jos saamelaiskäräjien ja paliskunnan kannat olisivat olleet keskenään ristiriidassa? Voisiko saamelaiskäräjät voinut puuttua pätevästi periaatteessa yksityisoikeudellisen paliskunnan tai yhteismetsän tms. päätöksiin laajemminkin saamelaisten kotiseutualueella, jos se katsoo, että saamelaisten tai yksittäisen saamelaisen oikeudet eivät päätöksenteossa? 

17. Antti Leppänen katsoi vastineessaan KHO:lle, että KP-sopimuksen 27 artiklan kieltämisen kynnys ja poronhoitolain 2 §:n 2 momentin tarkoittama huomattavan haitan kynnys poronhoidolle eivät ylity Palsinojalla kalastuksen tai poronhoidon kannalta.  

18. KP-sopimuksen artiklan 27 artiklassa lausutaan, että "niissä valtioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään”. Saamelaisen poronhoidon ja kalastusten suojan kannalta keskeistä on sen määrittäminen, milloin hankkeen toteuttamisella ”kielletään” saamelaisilta oikeus nauttia omasta kulttuuristaan. KP-sopimuksen 27 artikla kieltää vain sellaiset toimenpiteet, jotka ovat asteeltaan niin vakavia, että ne muodostuvat mm. kulttuurista nauttimisen tai kielen käytön "kieltämiseksi”. Kieltämisen kynnys on korkea, joka tutkimusteni mukaan limittyy poronhoitolain huomattavan haitan toteutumisen kynnyksen kanssa. 

19. Itse asiassa kysymys KP-sopimuksen 27 artiklan sisällöstä palautuu perustuslain 17 §:n 3 momentin säännöksen sisällön selvittämiseen sikäli, mikä on saamelaisten oikeus tässä asiassa. Mainittu lainkohta turvaa saamelaisille oikeuden ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Poronhoito, kalastus ja metsästys ovat saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvia elinkeinoja (HE 309/1993).  

20. Vesitalousluvan osalta vesilaissa (VL) säädetään, että lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua (VL:n 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohta). Saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuva tai vaikutuksiltaan sinne ulottuva vesitaloushanke on toteutettava siten, että se ei vähäistä suuremmassa määrin heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan (VL:n 2 luvun 8 §). Palsinojalla itsessään ei katsottu olevan varsinaisesti kalataloudellista merkitystä saamelaisille tai muille tahoille, vaan hankkeen mahdolliset vaikutukset saattavat kohdistua ojan laskun kautta Ivalojokeen. Palsinojan alueen kullankaivulla ei kuitenkaan selvityksissä ole katsottu olevan merkittävästi haittoja Ivalojoen kokonaistaimenkannalle, vaan lähinnä taimenen geneettiselle diversiteetille. 

21. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan luvassa vuosittain 1.6.-30.9. välisenä aikana tapahtuva kaivu saa olla määrältään enintään 30 000 m3 kokonaismaa-ainesmääränä sisältäen muun muassa pintamaat. Tällöin kullan huuhdonnassa käytettävä vesi johdetaan kiertovesialtaisiin. Tarvittaessa otetaan lisävettä Palsinojasta enintään 400 l/min.  

22. Korkeimmassa hallinto-oikeuden käsittelyn aikana saaman selvityksen mukaan kullankaivuusta aiheutuu melua ja tärinää, joka aiheutuu kaivuäänistä ja erottelulaitteesta sekä dieselmoottorista ja jonkun verran myös veden ajoittaisesta pumppaamisesta. Alueen kaivuutoiminta lisää autojen ja ihmisten ääniä alueella. Melu on pistemäistä. Luvanhakijan selvitysten mukaan kaivuäänet kantautuivat tuulioloista riippuen enintään joitakin satoja metrejä ja että äänet eivät sivu- tai vastatuuleen kantaudu lainkaan. Hakijan havaintojen mukaan porot eivät vältä lainkaan koneellista kullankaivuuta, ja joka tapauksessa työn päättymisen jälkeen porot voivat laiduntaa alueella. Hakijan esittämän selvityksen mukaan porot tottuvat helposti autojen ja työkoneiden ääneen. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan, joka perustui muutaman kymmenen poron seurantaan, porot välttelisivät 1,5 kilometrin säteellä kullankaivutoimintaa. Hallinto-oikeudessa saamelaiskäräjät väitti, että porot välttäisivät ihmistoimintaa jopa 12 kilometrin etäisyydellä. 

23. Luonnonvarakeskus on lausunnossaan arvioinut, että porot välttelevät myös sellaisia kaivualueita, joissa toiminta on mahdollisesti jo lopetettu, mutta aluetta ei ole vielä ennallistettu. Naarasporot eli vaatimet väistävät kaivualueita erityisesti liikkuessaan vasan kanssa.  

24. Se, että toiminta sijoittuu erämaalain tarkoittamalle erämaa-alueelle, ei KHO:n mukaan ole este ympäristö- ja vesitalousluvan myöntämiselle koneelliselle kullankaivuulle. Erämaa-alueita perustetaan alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi (erämaalaki 1 §). Erämaa-alueen hoidossa ja käytössä on noudatettava hoito- ja käyttösuunnitelmaa (HKS), jonka laatii metsähallitus ja jonka ympäristöministeriö on tässä asiassa vahvistanut 11.7.2016. Sitä osaa Hammastunturin erämaa-alueesta, jolle hakijan kullanhuuhdonta-alueet sijoittuvat, ei ole suunniteltu saamelaiskulttuurin ja poronhoidon turvaamisen erityiseksi vyöhykkeeksi taikka erämaaluonteen säilyttämiseksi.  

25. Kyseessä olevan Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä koottu yhteistyöryhmä edusti paikallisia ja alueellisia intressitahoja. Samassa yhteydessä kokeiltiin ensimmäistä kertaa erillisistä Akwé: Kon -menetelmää, jonka avulla oli tarkoitus selvittää maankäytön sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia saamelaisväestöön. Ympäristöministeriö totesi Hammastunturin erämaa-alueen HKS -suunnitelmaa koskevassa vahvistuskirjeessään, että Akwe:kon menettelyssä on voitu selvittää muun ohella maankäytön vaikutuksia saamelaisten kulttuuriin.  

26. Allekirjoittaneella oli mahdollisuus olla mukana vuonna 2012 ympäristöministeriön johtamassa Suomen valtuuskunnassa, joka osallistui Intian Hyderabadissa YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokoukseen (COP 11). Esittelin kokouksen yhteydessä Akwe:kon menettelyn käyttöönottoa Suomessa, jossa menettely oli otettu koko maailmassa ensimmäisenä maana käyttöön.   

27. Asian käsittelyssä KHO:ssa kysymykseksi nousi myös porojen kuljettaminen ja kulkureitti paliskunnan eri alueiden välillä Palsinojan alueen länsiosan kautta Mennyt aika -kaivuualueen ja poroaidan välistä, joiden välinen etäisyys on pienimmillään 70 metriä. Porojen kuljettamisen vaatimus Palsinojan yli hiukan alempana oli varmistettu jo aiemmin vuonna 2016 tällä alueella Tukesin kullanhuuhdontalupapäätöksessä.  

28. Korkein hallinto-oikeus totesi, että Palsinojan länsi- ja pohjoispuolella on noin 22 km2 suuruinen porojen kesälaidunalue, jota ainakin isot porotokat kesäaikaan välttelevät, mutta jossa kuitenkin oleskelee kesäisin useita satoja poroja. Porojen pääasiallinen kulkureitti kyseiselle laidunalueelle on poroaidan sekä Palsinojan uoman välissä.  KHO:n mukaan voimassa olevien kullanhuuhdontalupien kohdistuessa lähes koko Palsinojan uomaan ja kaivumääriltään suurimpien konekaivutoimintojen keskittyessä erityisesti Leppäsen alueen ja Selperinojan väliselle alueelle lähelle toisiaan porojen liikkuminen kyseisellä alueella vaikeutuu kaivutoiminnan melun välttelystä ja maan rikkoutumisesta aiheutuvien yhteisten estevaikutusten vuoksi. Erityisesti kulkeminen Palsinojan yli vaikeutuu yhteisvaikutusten vuoksi laajalla alueella

29. Korkein hallinto-oikeus korosti päätöksensä oikeudellisena lähtökohtana, että ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää laissa säädetyt edellytykset. Jos jokin lain 49 §:ssä säädetyistä esteistä on käsillä, lupaa ei saa myöntää tai sen sisältöä on lupamääräyksin rajoitettava siinä määrin, ettei kiellettyä vaikutusta ennalta arvioiden aiheudu. Asiaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon eri toimintojen yhteisvaikutukset. 

30. Keskeiseksi oikeuskysymykseksi asiassa muodostui se, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta kullankaivutoiminnasta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdassa tarkoitettua olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja, kuten poronhoitoa tai kalastusta, tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria. Tulkinnan kohteena oli se, tuleeko lainkohdassa tarkoitetun olennaisen heikennyksen aiheutua nimenomaan ympäristöluvan varaisen toiminnan päästöistä ja niiden yhteisvaikutuksista, vai voidaanko asiaa arvioitaessa ottaa huomioon laajemmin toiminnan järjestämisestä aiheutuvat muut muutokset ympäristössä. Tällöin on myös määriteltävä ympäristöluvan suhde kaivoslain mukaisiin ratkaisuihin.  

31. Korkein hallinto-oikeus totesi, että lain esitöiden mukaan ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohta takaa sekä perustuslakiin että KP-sopimukseen sisältyvien aineellisten velvoitteiden toteutumisen. Näin ollen huomioon on otettava myös hankkeen vaikutukset poronhoidon taloudelliselle kannattavuudelle. KHO viittasi perustuslakivaliokunnan ympäristönsuojelulakia koskevaan lausuntoon (PeVL 10/2014 vp), jonka mukaan on tärkeää, että ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdan olennaisuuskriteereitä tulkitaan ja sovelletaan perusoikeusmyönteisellä tavalla ja ottaen huomioon KP-sopimuksen 27 artiklan soveltamiskäytäntö.   

32. KHO toteaa perusteluissaan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti pelkästään fyysisen ympäristön muuttamisen vaikutuksia ei ole otettu huomioon ympäristöluparatkaisussa, koska ne eivät ole seurausta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta päästöstä tai jätteiden sijoittamisesta aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta. 

33. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan lain 2 §:n 1 momentin mukaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lailla pyritään keskeisesti rajoittamaan erilaisista ympäristöä pilaavista päästöistä, mukaan lukien melusta, aiheutuvaa pilaantumista. Vuodelta 2000 olleen vanhan ympäristönsuojelulain lähtökohtana oli, että ympäristölupaharkinnassa ei voitu ottaa huomioon esimerkiksi toiminta-alueen luontoarvoja, jollei niitä ollut erityisesti luonnonsuojelulain nojalla tai muutoin suojeltu. Voimassa olevan ympäristönsuojelulakiin sitä vastoin sisältyy säännöksiä turvetuotannon sijoittamisesta (lain 13 §), joiden nojalla myös muut kuin pilaantumisesta aiheutuvat vaikutukset voidaan ottaa lupaharkinnassa huomioon. Tämän johdosta KHO totesi, että ympäristönsuojelulain lupaharkinnan lähtökohtana on edelleen ympäristön pilaantumisesta johtuvien vaikutusten sääntely, mutta ainakin turvetuotannon osalta lupaharkinta on ollut tätä laveampi. KHO ilmeisesti halusi tällä pohdinnallaan ja viittauksilla tuoda esille, että ympäristönsuojelulakia sovellettaessa on mahdollista määrätyissä tapauksissa lupaharkinnassa ottaa huomioon myös muut kuin ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat vaikutukset.   

34. Korkein hallinto-oikeus lausuu päätöksessään, että kun asiassa otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdan sanamuoto ja lain esityöt, lainkohtaa on perusteltua soveltaa kullankaivutoiminnan vaikutuksiin laajemmasta kuin vain pilaavien päästöjen näkökulmasta. Erityisesti ympäristönsuojelulain 49 §:n 6 kohdan sisältämien, perustuslaista ja KP-sopimuksen 27 artiklasta johtuvien aineellisten velvoitteiden toteutuminen tässä tapauksessa edellyttää, että kullankaivutoiminnan vaikutuksia saamelaiselinkeinojen harjoittamiselle arvioidaan kokonaisvaltaisemmin kuin vain pilaavien vaikutusten osalta.   

35. Poronhoidon osalta KHO arvioi johtopäätöksenään, että rajoitetusta kullan kaivuun toiminnasta ei yhdessä muidenkaan toimintojen kanssa ennalta arvioiden aiheudu olennaista heikennystä poronhoidon harjoittamiselle. Tämä edellyttää kuitenkin, että poroille turvataan mahdollisuus käyttää myös Palsinojan pohjois- ja länsipuolen kesälaidunaluetta. KHO määräsi sanottujen edellytysten täyttämiseksi Mennyt Aika -kullanhuuhdonta alueen käytön rajoittamisesta siten, että porojen leveämpi kulkureitti mahdollisti tyydyttävästi porojen esteettömän ja vapaan liikkumisen ja porotokkien kuljettamisen paliskunnan eri laidunalueiden välillä ja että ojan varren laitumia ja ojan vettä vointiin käyttää paremmin porojen tarpeisiin. KHO määräsi kulkureitiksi ja laitumiksi kaivuualueen ja aidan välille länsipuolella 270 metriä ja eteläpuolella yhdessä siellä kulkevan tien kanssa 560 metriä. 

36. Vesistö- ja kalastovaikutusten osalta KHO katsoi, että kun otetaan huomioon lupamääräykset (mm. suljettu vesikierto ja vesistötarkkailu) ja määrätty kalatalousmaksu (300 euroa), toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoitettua merkittävää pilaantumista eikä sellaisia merkittäviä vesistöpäästöjä, jotka vaarantaisivat olennaisesti alapuolisen vesistön veden laadun tai heikentäisivät kalakantoja ja aiheuttaisivat siten merkittävää haittaa saamelaisten kalatalouden harjoittamiselle. KHO katsoi siten, että hanke ei loukkaan vesilain 2 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja saamelaisten oikeuksia.   

Arviointia

37. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2020:124 on monessa suhteessa mielenkiintoinen. KHO katsoi, että saamelaisten elinkeinojen (tässä poronhoito ja kalastus) materiaalisten edellytysten turvaaminen edellytti poronhoidon osalta sitä, että poroille järjestetään esteetön kulku laidunalueille ja että osa kaivuualueesta varataan samalla porojen laidunalueeksi (kohdat 26 ja 27). Tarve järjestellä osittain uudelleen kaivuualuetta oli seurausta laitumien tarpeesta ja edellä (kohta 27) selostetusta porojen välttämiskäyttäytymisestä, mikä johtui osittain päästöistä (melu) ja osittain ympäristön fyysisen muuttamisen vaikutuksista, mitä ei ole otettu huomioon ympäristöluparatkaisuissa. Kun perustuslain 17 §:n 3 momentti yhdessä KP-sopimuksen 27 artiklan säännösten kanssa edellytti tässä tapauksessa saamelaisten oikeuksien turvaamista, toteutettiin se edellä selostetuin (edellä kohdat 29-32) tavoin; ts. asiaa arvioitaessa otettiin huomioon pilaavien päästöjen lisäksi myös laajemmin toiminnan järjestämisestä aiheutuvat muut muutokset ympäristössä. Tätä voidaan pitää merkittävänä ja perusteltuna uutuutena ympäristönsuojelulain soveltamisessa. 

38. Voidaan kiinnittää myös siihen, että rajatessaan Mennyt Aika -kullanhuuhdonta-alueen käyttöä edellä kerrotulla tavalla sanotulla (kappale 27) korkein hallinto-oikeus muutti samalla tavallaan Tukesin lainvoimaisen kullanhuuhdontalupapäätöksen (HL2017:0040) sisältöä eli määritteli ympäristöluvan suhdetta kaivoslain mukaiseen ratkaisuun. Mennyt Aika -nimisen alueen kullanhuuhdontalupaan ei sisältynyt alun perin erityisiä alueen käyttötavan rajoituksia porojen kulun turvaamiseksi. Tämäkin on uutta kullanhuuhdontaa ja kullankaivuuta koskevassa lupakäytännössä. 

39. Korkein hallinto-oikeus selvensi myös kaivoslain ja ympäristönsuojelulain välistä suhdetta toteamalla, että jos jotakin toimintaan liittyvää seikkaa säännellään kaivoslaissa ja siitä kaivoslain nojalla voidaan antaa  tai on annettu määräyksiä, ei ole estettä lupamääräysten antamiselle ympäristönsuojelulain nojalla, koska säännösten kesken on usein päällekkäisyyttä. Tulevan tutkimuksen varaan jää kysymys siitä, missä määrin kullanhuuhdontaluvassa voidaan antaa määräyksiä samoista seikoista, joista jo ympäristöluvassa on määrätty, jos ensin on annettu ympäristölupa, mutta kullanhuuhdontalupaa ei vielä ole annettu; tässä asiassa tilanne tällainen yhden kullanhuuhdonta-alueen osalta. 

Ratkaisuseloste KHO 2020:124

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja siihen liittyvä kartta sekä alueelta asian tuomioistuinmenettelyä varten otettu drone-video löytyvät kotisivultani:  https://www.agjuridical.fi 

Aimo Guttorm

keskiviikko 2. joulukuuta 2020

213.Tehokas katuminen.Tapon yritys.Törkeä pahoinpitely. KKO 2020:91

1. Tehokas katuminen on juridinen käsite, josta säädetään rikoslain (RL) 5 luvun 2 §:n 1 momentissa. Sen mukaan yrityksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Pykälän 3 momentin mukaan yrityksestä ei myöskään rangaista, jos rikos jää täyttymättä tai tunnusmerkistössä tarkoitettu seuraus syntymättä tekijästä riippumattomasta syystä, mutta hän on vapaaehtoisesti ja vakavasti pyrkinyt estämään rikoksen täyttymisen tai seurauksen syntymisen. Jos rankaisematta jäävä yritys samalla toteuttaa muun, täytetyn rikoksen, se rikos on pykälän 4 momentin mukaan rangaistava.

2. Ennakkopäätöksessä KKO 1990:9 korkein oikeus hylkäsi syytteen tapon yrityksestä, kun uhriaan puukottanut tekijä oli hankkinut apua pyytämällä naapuriaan soittamaan sairasauton ja uhri oli saatu toimitettua sairaalahoitoon niin nopeasti, että hänen henkensä oli voitu hengenvaarallisista vammoista huolimatta pelastaa. Ratkaisussa KKO 2005:63 syyte tapon yrityksestä hylättiin, kun uhriaan puukottanut tekijä oli kutsunut sairasauton. Vaikka tekijä oli soittanut sairasauton vasta uhrin pyydettyä sitä toistamiseen, hänen katsottiin ehkäisseen uhrin kuoleman omasta tahdostaan, sillä tilanne ei ollut ollut sellainen, että tekijä olisi ollut pakotettu toimimaan pyyntöjen mukaisesti.

3. Oikeuskäytännössä RL 5 luvun 2 §:n 3 momentin säännöksen on katsottu soveltuvan mm. silloin, kun teon seuraus on jäänyt syntymättä tekijän kannalta satunnaisesta syystä eli esimerkiksi sen vuoksi, että teolla aiheutettu vamma on todellisuudessa ollut vaaraton (KKO 2009:48, kohta 13). Mainitussa ratkaisussa korkein oikeus hylkäsi syytteen tapon yrityksestä tehokkaan katumisen perusteella tilanteessa, jossa puukotus ei ollut johtanut puukotetun kuolemaan aiheutetun vamman tosiasiallisen vaarattomuuden vuoksi, mutta syytetty oli heti puukotuksen jälkeen kutsunut sairasauton ja siten pyrkinyt vapaaehtoisesti ja vakavasti toimimaan rikoksen täyttymisen ehkäisemiseksi.

4. Eilen 1. joulukuuta annettussa ennakkopäätöksessä KKO 2020:91 selostetussa tapauksessa syytetty A oli lyönyt leipäveitsellä kaksi kertaa B:tä rintakehään. Asunnossa paikalla olleen C:n pyydettyä A:ta tilaamaan ambulanssin A oli soittanut hätäkeskukseen, odottanut, että puheluun vastataan, antanut puhelimensa C:lle hätäkeskuspäivystäjän kanssa käytävää keskustelua varten ja siirtynyt asunnon ulkopuolelle.

5.  Kanta-Hämeen käräjäoikeus (11.4.2019) luki A:n syyksi tapon yrityksen ja Turun hovioikeus (8.11.2019) hätävarjelun liioitteluna tehdyn tapon yrityksen. Tuomioistuimet katsoivat, ettei A:n menettelyssä avun hälyttämiseksi ollut kysymys tehokkaasta katumimsesta; hovioikeudessa tehokkaasta katumisesta äänestys 2-1.

6. Korkeimmassa oikeudessa oli A:n valituksen perusteella ratkaistavana, onko A:n edellä kuvatussa myötävaikuttamisessa avun hälyttämiseen kysymys rikoslain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta tehokkaasta katumisesta, jonka vuoksi teko olisi rangaistava törkeänä pahoinpitelynä eikä tapon yrityksenä.

7. KKO katsoi A:n avun hälyttämistä edistäneellä menettelyllään pyrkineen vapaaehtoisesti ja vakavasti estämään sen, että B kuolisi hänen tekonsa seurauksena. Näin ollen menettelyssä oli kyse rikoslain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta tehokkaasta katumisesta. Merkitystä ei ollut sillä, että B:n vammoista ei myöhemmin saadun tiedon perusteella arvioituna ollut aiheutunut välitöntä hengenvaaraa. Syyte tapon yrityksestä hylättiin ja A:n katsottiin syyllistyneen hätävarjelun liioitteluna tehtyyn törkeään pahoinpitelyyn, josta hänelle määrättiin 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistus.

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko202091.html

8. KKO:n ratkaisu on linjassa tuomioistuimen aiemmin tehokkaasta katumisesta annettujen ratkaisujen KKO 1990:9, KKO 2005:63 ja KKO 2009:48 kanssa. Niissä on ollut kysymys puukotuksesta, tässä uudessa ratkaisussa KKO 2020:91 leipäveitsellä tehdystä törkeästä pahinpitelystä. Suomi on siis yhä edelleen väkivallan maa, jossa puukkoon, keittiöveitseen tai leipäveitseen tartutaan varsin herkästi!

tiistai 24. marraskuuta 2020

212. Poliisin haalarikameran tallenne todisteena oikeudessa

 


1. Poliisi on suunnitellut ottavansa ns. haalarikameran käyttöön piakkoin koko maassa. Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisit ovat jo vuodesta 2015 alkaen kokeiluluontoisesti käyttäneet haalarikameroina erityistä kameralaitetta tai älypuhelinta, joka kiinnitetään esimerkiksi järjestys- tai hälytyspartiopoliisin työvaatteisiin. Haalarikameroita käytetään myös monissa muissa poliisilaitoksissa sekä lähes kaikkien kaupunkien pysäköinninvalvonnassa. Myös turva-alan yritykset ovat olleet kiinnostuneita niiden käytöstä. Kamerat ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, sillä niiden avulla häiriökäyttäytyminen on etenkin pysäköinninvalvonnan yhteydessä tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa vähentynyt tuntuvasti.

2. Haalarikameran avulla voidaan tehostaa myös rikosasioiden tutkintaa. Esimerkiksi Lahdessa pari vuotta sitten tapahtunut mieshenkilön putkapahoinpitely olisi voitu selvittää paremmin, jos henkilöä putkaan kuljettaneet poliisimiehet ja vartijat, joista osa joutui syytteeseen pahoinpitelystä, olisivat käyttäneet haalarikameraa. Syytettyjen toiminta jäi putkan valvontakamaran kuvakulman takia epäselväksi.

3. Tietosuojavaltuutetun toimisto on ollut huolissaan haalarikameroiden käytön yleistymisestä ja hän onkin aloittanut selvityksen niiden käytöstä pysäköinninvalvonnassa. Kameroiden käyttötapa ja tallenteiden säilyttäminen vaihtelee eri puolilla maata.

4. Tähän mennessä haalarikameroiden videotallenteita on käytetty vielä harvoin todisteina rikosoikeudenkäynneissä. Voidaan myös kysyä, onko mainittujen tallenteiden käyttö ylipätään tai ainakaan kaikissa tapauksissa edes mahdollista, ts. sallisiko pari vuotta sitten uudistettu todistuslainsäädäntö (OK 17 luku) niiden esittämisen todisteena.

5. Ruotsin korkein oikeus myönsi eilen 23.11. valtakunnansyyttäjälle valitusluvan mainitunlaisessa asiassa; syyttäjän lupahakemus ja valitus käsittävät yhteensä 13 sivua. Tapauksessa on kysymys törkeää ampuma-aserikosta koskevasta jutusta, jossa käräjäoikeus oli tuominnut 25-vuotiaan miehen erityisen vaarallisen ampuma-aseen hallussapidosta kahdeksi vuodeksi vankeuteen. 

6. Syytetty valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. 

7. Svean hovioikeus päätti 26.6.2020, että syyttäjän oikeudelle todisteeksi esittämää poliisin haalarikameran (kropskamera) videotallennetta ei voida hyväksyä todisteeksi. Tallenne koski epäillyn poliisin kanssa poliisiautossa käymää keskustelua, kun epäiltyä oltiin kotietsinnän jälkeen kuljettamassa säilöön. Keskustelussa epäilty oli kertonut aseesta ja sen hallussapidosta. 

8. Hovioikeuden mukaan mainittu keskustelu oli rinnastettavissa kuulusteluun, mutta miestä ei ollut, kuten olisi pitänyt, informoitu vaitiolo-oikeudesta; miehellä ei ollut avustajaa. Mies ei myöskään ollut tietoinen siitä, että keskustelu nauhoitettiin. Nämä seikat olivat asiaa kokonaisuudessaan arvioiden sellaisia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin puutteita, ettei tallenneta voitu kansallisen lain eli oikeudenkäymiskaaren ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan ottaa huomioon syytettä tukevana todisteena. Hovioikeus hylkäsi syytteen, koska syyttäjän esittämät muut todisteet eivät riittäneet kumoamaan miehen väitettä, jonka mukaan joku toinen henkilö oli hänen tietämättään tuonut aseen hänen asuntoonsa.

9. Valtakunnansyyttäjä Petra Lundh valitti korkeimpaan oikeuteen, pyysi valituslupaa ja vaati, että haalarikameran tallenne hyväksyään todisteeksi, hovioikeuden tuomio kumotaan ja syytetty tuomitaan syytteen mukaisesti törkeästä ampuma-aserikoksesta. Korkein oikeus myösi eilen valitusluvan, kuten edellä on jo todettu.

10. Epäselvä tapaus, jossa hovioikeuden ratkaisun lopputulos jäänee pysyväksi. Haalarikameran videotallennetta ei voitane kuitenkaan kaikissa tapauksissa evätä todisteena, jos rikoksesta epäillyn oikeusturvan toteutumisesta huolehditaan asianmukaisella tavalla.

torstai 19. marraskuuta 2020

211. Hovioikeuden presidentti Antti Savela

 

1. Tasavallan presidentti nimitti perjantaina 13. joulukuuta 2020 Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi Antti Sakari Savelan. Savela on Oulun käräjäoikeuden laamanni, hän asuu Iissä. Savela aloittaa uudessa virassa 1. joulukuuta. Hänen virkakautensa kestää seitsemän vuotta ja päättyy siten 30.11.2027.

2. Katsotaanpa hieman tarkemmin, miten virantäyttömenettely eteni ja millainen mies ja tuomari tämä Antti Savela on.

3. Itä-Suomen hovioikeuden nykyinen presidentti Pertti Nieminen täyttää marraskuun lopulla 68 vuotta ja siirtyy eläkkeelle 1. joulukuuta.  Tuomioistuinvirasto julisti presidentinviran haettavaksi maaliskuussa 2020. Virkaa haki kuusi kokenutta tuomaria: Hovioikeudenneuvokset Eero Antikainen ja Minna Koskinen, kumpikin Itä-Suomen hovioikeudesta, hovioikeudenlaamanni, OTT Sakari Laukkanen Rovaniemen hovioikeudesta, Kainuun käräjäoikeuden laamanni, OTT Pekka Määttä,   Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanni Juha Nieminen ja Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela. Antikainen on huhtikuussa peruuttanut hakemuksensa. Korkeimmasta oikeudesta ei ollut hakijoita. Nykyisistä hovioikeuden presidenteistä ainoastaan Helsingin Asko Välimaa on valittu virkaan korkeimman oikeuden jäsenen eli oikeusneuvoksen virasta.

4. Tuomarinvalintalautakunnan 19.10.2020 päivätystä virkaesityksestä Valtioneuvostolle ilmenee, että korkein oikeus on lausunnossaan esittänyt, että virkaan tulisi nimittää Antti Savela. Lautakunnalla on ollut käytössään Itä-Suomen hovioikeuden presidentin Pertti Niemisen toukokuussa Minna Koskisesta ja Juha Niemisestä sekä Rovaniemen hovioikeuden niin ikään toukokuussa Sakari Laukkasesta, Pekka Määtästä ja Antti Savelasta antamat lausunnot. Tuomarinvalintalautakunnan neljä jäsentä ja lautakunnan sihteeri ovat haastatelleet 5.10.2020 Koskisen ja Määtän sekä 9.10.2020 Laukkasen, Niemisen ja Savelan. Korkein oikeus on teettänyt hakijoista soveltuvuusarvioinnin, jonka suoritti psykologi Petri Raivola (MPS). Tämä on 5.10.2020 antanut arvioinnin menetelmistä ja tuloksista suullisen selonteon lautakunnan edustajille sekä ollut kuultavana lautakunnan kokouksessa 19.10.2020, jossa lautakunnan virkaesitys on tehty. Lisäksi korkeimmalla oikeudella ja tuomarinvalintalautakunnalla on ollut käytettävissään Raivolan hakijoista antamat kirjalliset henkilöarviointilausunnot.

5. Nimitysasian valmistelu lautakunnassa kesti aika kauan, mutta vihdoin 19. lokakuuta 2020 lautakunta päätti yksimielisesti esittää Valtioneuvostolle Antti Savelan nimittämistä virkaan. Valtioneuvoston yleisistunto käsitteli nimitysasiaa 12.11. ja seuraavana päivänä Tasavallan presidentti nimitti virkaan Antti Savelan.

6. Antti Savela on syntynyt 26. helmikuuta 1967 Haapajärvellä, hän on siis 53 -vuotias. Mielenkiintoista havaita, että Savela on syntynyt samana päivänä kuin tämän jutun kirjoittaja. Antin isä Voitto Savela (1937-2002) oli, näin Wikipedia kertoo, kansakoulun opettaja ja vanhalestadiolainen (tai vanhoillislestadiolainen) saarnaaja, joka valittiin 1982 Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) pääsihteeriksi; tässä tehtävässä Voitto toimi vuoteen 2000 saakka. Hänet valittiin kirkolliskokouksen jäseneksi vuonna 1992 ; vuonna 2000 Voitolle myönnettiin opetusneuvoksen arvonimi. Antti syntyi suurperheeseen, sillä isä-Voitolla ja äiti Anna-Maijalla oli 15 lasta. 

7. Antti Savela ei ole ilmoittanut tietojaan Lakimiesmatrikkeliin, mutta luultavasti puute korjaantuu seuraavassa painoksessa. En tunne Anttia tarkemmin, mutta olen saanut selville, että hän kirjoitti ylioppilaaksi Kempeleen lukiosta 18-vuotiaana vuonna 1985. Seuraavana vuonna Antti meni varusmiespalvelukseen eli sotaväkeen, josta palasi vänrikkinä; hänen nykyinen sotilasarvonsa on yliluutnantti. 

8. Antti aloitti yliopisto-opintonsa Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa pääaineena Suomen historia ja muina aineina mm. yleinen historia, valtio-oppi, yhteiskuntatiede ja kasvatustiede. Hän valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 1992. Gradunsa Antti kirjoitti aiheesta "Vuoden 1936 irtolaislaki: oikeushistoriallinen tutkimus lain syntytaustasta ja välittömästä vaikutuksesta irtolaisten kohteluuun"; se hyväksyttiin vuonna 1994. Lopullinen valmistuminen venyi ja oli tiettävästi kiinni latinan tentin suorittamisesta. Vuonna 2001 Antti Savelasta sitten leivottiin filosofian maisteri. 

9. Oikeustieteen opinnot Antti Savela aloitti 1990 Lapin yliopistossa. Hän valmistui rivakasti, sillä jo vuonna 1993 eli tarkemmin sanottu 11. kesäkuuta hän oli suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon. Minulle ei ole tarkkaa mielikuvaa Antin opiskeluajasta, mutta on ilmeistä, että hän selvitti prosessioikeuden tentin heti ensi yrittämällä. Tiedekunnan kansliasta saamani tiedon mukaan Antti suoritti prosessioikeuden tentin arvosanalla ht, siis hyvät tiedot. Tutkielmansa Antti laati oikeushistoriasta, sen teema oli täysin sama kuin hänen gradunsa aihe vuotta myöhemmin Jyväskylän yliopistossa. Ilmeisesti Jyväskylässä on katsottu, että tutkielma kelpasi pienin muutoksin graduksi myös siellä. Lapin tiedekunnasssa tutkielmasta annettiin arvosana 10/10 pistettä. Savela on kirjoittanut tutkielman oikeushistorian apulaisprofessori Jukka Kekkoselle. Antti oli vuonna 1993 parhain arvosanoin Lapin oikeustieellisestä tiedekunnasta valmistunut juristi. Lakimiesliitolla ei ollut tuolloin varojen puutteen takia mahdollisuutta jakaa perinteistä parhaan opiskelijan palkintoa.

10. Savela valitsi historian tutkijan tai opettajan sijasta lakimiehen ammatin. Hän auskultoi eli suoritti käräjänotaarina tuomioistuinharjoittelun legendaarisen ukkotuomarin Markku Arposen johtamassa Rovaniemen käräjäoikeudessa 1994-95; hauska yhteensattuma muuten, että myös Arponen on syntynyt Haapajärvellä. Varatuomarin tittelin vuonna 1995 saatuaan Antti suuntautui oitis tuomioistuinuralle ja toimi vuosina 1995-98 viskaalina, siis esittelijänä Rovaniemen hovioikeudessa sekä kahteen otteeseen korkeimman oikeuden esittelijänä ja ma. oikeussihteerinä. Kun Antin ja Aija-vaimon lapsiluku kasvoi nopeasti, Antti piti lisätienestejä saadakseen Rovaniemellä asianajoa harjoittavaa toimistoa; Lakiasiaintoimisto Antti Savela on merkitty kaupparekisteriin 26.7.1995.

11.  Savela olisi voinut jatkaa korkeimman oikeuden esittelijänä, mutta miehen veri veti takaisin Pohjolaan ja nyt Oulun käräjäoikeuteen, jonka laamaniksi hänen oppi-isänsä Markku Arponen oli nimitetty vuonna 1996. Oulussa Savela aloitti 1998 käräjäoikeuden ensimmäisenä hallintopäällikkönä, jota tehtävää hän hoiti pitkään eli kuusi vuotta vuoteen 2004 asti. Sen jälkeen Savela oli Kuusamon käräjäoikeuden käräjätuomarina 2004-2006, kunnes palasi Oulun käräjäoikeuteen, jossa toimi vuosina 2006-2013 käräjätuomarina ja samalla riitaosaston johtajana. Vuonna 2013 Savela nimitettiin Kemi-Tornion käräjäoikeuden  ja 1.3.2016 lukien Oulun käräjäoikeuden laamannin virkaan. Loppu onkin sitten historiaa, kuten on tapana sanoa, sillä Savelan virkaura huipentuu hovioikeuden presidenttinä.

12. Tässä oli Antti Savelan tuomarinura pääpiirteittäin. Voidaan kysyä, miksi lahjakas juristi ei  jatkanut oikeustieteen opintojaan lisensiaatiksi tai tohtoriksi asti? Savela on toki asiaa miettinyt, sillä muistan 90-luvun loppupuolelta, kun hän hän tiedusteli minulta jatko-opintojen suorittamisen mahdollisuuksista; hän oli kiinnostunut etenkin oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädännön kehittämisestä. Suhtauduin asiaan myöteisesti, mutta ilmeisesti Antille oli jo tuolloin kertynyt niin runsaasti erilaisia tehtäviä tuomioistuinlaitoksen piirissä, ettei hänelle olisi jäänyt riittävästi aikaa jatko-opintojen suorittamista varten. 

13. Vuonna 2005 Antti Savela kuitenkin haki Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnalta OTL-tutkinnon suorittamisoikeutta, joka hänelle myönnettiin lokakuussa 2005 pidetyssä tiedekunnan kokouksessa. Savelan oppiaineeksi vahvistettiin prosessioikeus ja tutkimusaiheeksi "Oikeudenkäytön laatutekijät. Prosessioikeudellinen tutkimus oikeudenkäytön laatukriteereistä ja niiden normatiivisista perusteluista". Tiedekunta määräsi minut suostumukseni mukaisesti Savelan työnohjaajaksi; suhtauduin tosin hieman skeptisesti tuomarintyön laadun mittaamiskeinoihin. Jatko-opinnot jäivät kuitenkin sillä erää haaveeksi. Savelan tutkimusaihe selittyy sillä, että Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuimissa pari kolme vuotta aiemmin käynnistetty lainkäytön laadunparannushanke, jonka innokkaisiin puuhamiehiin Savela kuului. Kerrotaan, että Savela olisi itse asiassa ollut hankkeen primus motor eli alullepanija, eikä minulla ole aihetta tätä epäillä.

14. Savela teki jatko-opintojen käynnistämiseksi uuden aloitteen 2013, sillä tuolloin hän haki jälleen OTL-tutkinnon suorittamisoikeutta ja ilmoitti tutkimusaiheekseen nyt teeman "Oikeudenkäynnin julkisuus". Lapin tiedekunta hyväksyi hakemuksen helmikuussa 2013 ja määräsi Savelan työnohjaajaksi professori Tuula Linnan. Tämäkään aloite ei näytä ainakaan vielä johtaneen tulokseen, mutta ei syytä huoleen, sillä Savelan määrätietoisuuden ja ahkeruuden tuntien saattaa hyvinkin olla, että hänen jatko-opinnoistaan tulee joskus totta. Mainittakoon myös, että Savela on suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon sekä osallistunut muihin johtamiskoulutuksiin.

15. Lahjakkaan juristin taidot pantiin merkille tuomioistuinlaitoksessa ja oikeusministeriössä. Savela on toiminut ministeriön erityisasiantuntijana ja osallistunut kouluttajana ja luennoitsijana tuomareiden, asianajajien ja syyttäjien täydennyskoulutukseen. Savela on luennoinnut myös Lapin oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Hän on ollut jäsenenä tai sihteerinä sekä asiantuntijana useissa lainvalmisteluhankkeissa. Hän oli 2000-luvun alkupuolella uutta oikeudenkäynnin julkisuuuslakia valmistelleen toimikunnan jäsenenä  ja sivutoimisena sihteerinä (OM:n selvityksiä ja ohjeita 7/2005); tämä valmistelutyö johti sittemmin hallituksen eduskunnalle antamaan lakiesitykseen ja vuonna 2007 annettuun lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 

16. Keväällä 2014 oikeusministeriö antoi Antti Savelan ja Helsingin johtavan kihlakunnanvoudin Timo Heikkisen tehtäväksi selvittää summaaristen riita-asioiden keskittämistä ulosottolaitoksessa tai käräjäoikeudessa. Työryhmä ehdotti hyvin perustellussa mietinnössään, että mainitut asiat siirrettäisiin käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisen käsiteltäviksi (OM:n selvityksiä ja ohjeita 52/2014). Summaarisilla riita-asioilla tarkoitetaan selviä ja riidattomia asioita, joita velallinen ei vastusta, vaan joissa on kysymys yksinomaan saatavien perinnästä. Itse olin kannattanut kyseisten asoiden siirtämistä pois käräjäoikeuksista toistakymmentä vuotta. Työryhmän ehdotus sai pääasiassa myönteisen vastaanoton, mutta kariutui yllättäen korkeimman oikeuden kielteiseen lausuntoon. Jonkinlaisena kompromissina säädettiin, että summaarisia riita-asioita ei käsitellä enää kaikissa vaan ainoastaan  yhdeksässä käräjäoikeudessa.

17. Todella ison työn Antti Savela teki tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean toisena päätoimisena sihteerinä. Tämä valtioneuvoston asettama komitea aloitti työnsä kesäkuussa 2001 ja luovutti lähes 600 -sivuisen loppumietinnön oikeusministeri Johannes Koskiselle joulukuun alussa 2003 (KM 2003:3). Komitean tehtävänä oli laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Niillä tarkoitettiin visioita tuomioistuinlaitoksen pitkän aikavälin kehittämisestä. Komitean puheenjohtajana toimi oikeusneuvos, sittemmin hovioikeuden presidentti Markku Arponen ja siihen kuului hänen lisäkseen 13 muuta jäsentä ja kolme pysyvää asiantuntijaa, joista minä olin yksi. Oli selvää, että Markku Arponen halusi oppipoikansa Antti Savelan komitean sihteeriksi. Komitean toisena päätoimisena sihteerinä oli korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos Anne Niemi, joka sai vuonna 2006 nimityksen KHO:n hallintoneuvoksen virkaan.

18. Kehittämiskomitea kokoontui 33 kertaa, joista neljä oli kahden päivän kokouksia; kokoukset olivat värikkäitä, monista kysymyksistä äänestettiin ja paperia ja muistioita kertyi todella paljon. Komitea vieraili Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa tutustuen tuomioistuinlaitoksen keskushallintoon. Monet komitean esittämistä uudistuksista ovat toteutuneet, tärkeimpänä niistä oikeusministeriöstä irrallisen keskushallintoviranomaisen eli tuomioistuinviraston perustaminen vuonna 2019; virasto aloitti toimintansa tämän vuoden alusta. Komitean puheenjohtaja Markku Arponen on kirjoittanut lokakuussa ilmestyneeseen Pohjois-Pohjalaisen osakunnan Kriminaaliklubin satavuotisjuhlakirjaan laajan artikkelin kehittämiskomitean esittämistä visioista otsikolla "Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö (KM 2003:3) - uhka vai mahdollisuus tuomioistuinten kehittämisestä".

19. Antti Savela on osallistunut aktiivisesti Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhankkeeseen 20 vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea tuomioistuinten lainkäyttöä ja kehittää sitä yhä paremmaksi niin, että oikeudenkäynti täyttää oikeudenmukaisuuden kriteerit, ratkaisut ovat perusteltuja ja oikeita ja että tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannuksiltaan ihmisten saavutettavissa. Savela on toiminut laatuhankkeen kehittämistyöryhmän jäsenenä ja laatukoordinaattorina sekä osallistunut laatumittariston kehittämiseen, joilla tuomioistuinten lainkäytön laatua voidaan käytännössä arvioida. 

20 Hovioikeuspiirin laatuhanke voitti The Crystal Scales of Justice award kilpailun, joka on Euroopan unionin komission ja Euroopan neuvoston järjestämä kilpailu parhaista lainkäyttöön liittyvistä innovatiivisista ja tehokkaista ratkaisuista. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa lokakuussa 2005 Skotlannin Edinburghissa, jossa Savela ja Oulun käräjäoikeuden laamanni Harri Mäkinen kävivät sen vastaanottamassa. Suomen Asianajajaliitto myönsi 2005 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeelle Vuoden oikeusteko -palkinnon; palkinto on kuvanveistäjä Veikko Myllerin muotoilema pronssipatsas nimeltään "Defensor Legis". Korkein oikeus puolestaan myönsi laatuhankkeelle vuonna 2019 edellisenä vuonna lyödyn Korkeimman oikeuden 100-vuotisjuhlamitalin, jonka tuomioistuimen presidentti Tatu Leppänen luovutti Rovaniemen hovioikeuspiirin laatupäivillä 21.11.2019 hankkeen edustajille.

21. Oulun käräjäoikeus tunnetaan riita-asioiden sovittelun edelläkävijänä ja tuomari Antti Savela tuomioistuinsovittelun vankkumattomana puolestapuhujana. Savela on itse sovitellut pitkälti toista sataa riita-asiaa, ja nykyisin Oulun käräjäoikeuden riita-asianosaston kaikki tuomarit toimivat myös sovittelijoina. Käräjäoikeus on tehnyt sovittelun osalta yhteistyötä asianajajien kanssa, jotka ovat tiedostaneet sovittelun edut ja markkinoineet sovittelua aktiivisesti päämiehilleen. Itse en ole ollut yhtä vakuuttanut siitä, että käräjäoikeuksien tulisi lähteä tällä tavalla "kilpailemaan riidan ratkaisumarkkinoilla" muiden  sovitteluelinten kanssa; asianajajat ja lupalakimiehet voisivat usein vaikuttaa sovinnon löytymiseen ilman että riita-asiaa olisi tarpeen lainkaan vielä käräjäoikeuteen. Tuomioistuinsovittelu on joka tapauksessa tullut jäädäkseen, ja myös asianajajat ovat havainneet sovittelun edut. Osoituksena tästä Suomen Asianajajaliitto myönsi 2018 Vuoden oikeusteko -palkinnon Oulun käräjäoikeuden sovittelutoiminnalle. 

22. Antti Savela on kehittänyt käräjäoikeuden toimintaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Hän on tarttunut ensimmäisten joukossa uuden teknologian lainkäytölle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yhtenä esimerkkinä tästä on syytä mainita paperittomaan oikeudenkäyntiin siirtyminen siten, että kaikki oikeudenkäynteihin liittyvä asiakirja-aineisto esitetään käsittelyssä digitaalisessa muodossa. Hanke on nimeltään  AIPA -asiankäsittelyjärjestelmä, ja sitä on valmisteltu jo pitkään ja otettu joiltakin osin myös käyttöön. Savela on kirjoittanut asiasta käräjäoikeuden verkkosivulla 6.4.2018 julkaistun blogikirjoituksen otsikolla "Kohti digikäräjiä".

23. Savela on kannattanut ideaa, jonka mukaan käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen laadittavaan kirjalliseen tuomioon ei tarvitsisi ottaa tuomion perusteluja eikä selostusta asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista perusteluineen, ellei tuomioon ilmoiteta tyytymättämyyttä tai kirjallista tuomiota pyydetä täydellisenä. Oikeusministeriön työryhmä ehdotti tätä koskevan säännöksen ottamista lakiin vuonna 2013. Itse olen vastustanut mainittua ehdotusta ja vastustan edelleen. Tuomarin velvollisuuksiin kuuluu toki ilmoittaa myös kirjallisessa tuomiossa tai päätöksessä ratkaisun perustelut riippumatta siitä, onko ratkaisuun tarkoitus hakea muutosta ja onko siihen ilmoitettu tyytymättömyyttä vai ei. Suunniteltu muutos ei ole onneksi johtanut jatkovalmisteluun. Tuomio ilman perusteluja ei ole mikään tuomio.

24. Oulun käräjäoikeuden verkkosivut ovat Savelan laamannikaudella kehittyneet, niissä julkaistaan myös joitakin käräjäoikeuden merkittävissä jutuissa antamia tuomioita sekä laamannin blogikirjoituksia. Niissä Savela on kertonut mm. digikäräjille tai sähköiseen oikeudenkäyntiin siirtymisestä, käräjäoikeuden sovittelutoiminnasta sekä käräjäoikeuden laajentumisesta; Oulun käräjäoikeuteen on liitetty aiemmin Kuusamon käräjäoikeuteen kuuluneet kunnat sekä vuoden 2019 alusta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen kuluneet alueet. Käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää 30 kuntaa tai kaupunkia. Käräjäoikeuden alueella asuu hieman yli 400 000 ihmistä. Käräjäoikeuden henkilökunnan määrä on 120, tuomareita on kolmisenkymmentä ja käräjänotaareita lähes yhtä paljon kuin keskikoisessa hovioikeudessa esittelijöitä.

25. Oulun käräjäoikeuden toiminta- tai vuosikertomukset, jotka löytyvät oikeuden verkkosivulta, ovat hyvin toimitettuja ja sisältävät runsaasti tietoja ja katsauksia käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista ja oikeuden toiminnasta yleensä. Niissä voisi kuitenkin olla enemmän tuomareiden kirjoituksia esimerkiksi joistakin käräjäoikeudessa ao. kertomusvuoden aikana käsitellyistä merkittävistä jutuista. Uuden aluevaltauksen Oulun käräjäoikeus teki kesäkuussa 2018, jolloin se avasi ensimmäisenä käräjäoikeutena twitter-tilin verkossa. Tiettävästi Twitterissä on ainoastaan yksi muu käräjäoikeus, nimittäin Varsinais-Suomen käräjäoikeus. Oulun käräjäoikeudella on Twitterissä hieman yli 400 seuraajaa. Myös laamanni Savelalla on oma twitter-tili. Oulun käräjäoikeus on - kuinkas muuten - mukana myös mediavastuutuomariverkostossa, johon se nimennyt kaksi tuomariaan mediatuomareiksi. Julkaisuista puheen ollen sain Oulun käräjäoikeudelta vuonna 2009 laajan ja hyvin toimitetun filosofian tohtori Sinikka Wunschin laatiman Oikeuden tähden -nimisen 300-sivuisen historiikin, joka käsittelee oikeudenhoitoa Oulun seudulla varhaisvuosista 2000 -luvulle asti. Antti Savela ja käräjäoikeuden laamanni Harri Mäkinen ovat kirjoittaneet teokseen monta mielenkiintoista artikkelia.

26. Antti Savela on osoittautunut rohkeaksi visionääriksi, mutta joskus hänen visionsa tuntuvat menevän - ainakin vanhan koulukunnan edustajasta mielestä  - yli "hilseen" ja lähinnä utopioiden puolelle. Tarkoitan tällä lähinnä Savelan esittämää ajatusta siitä, että Suomessa voisi olla vain yksi käräjäoikeus ja yksi hovioikeus. Näin rempseästi hän totesi Kaleva -lehden haastattelussa tammikuussa 2016, jolloin hänet oli juuri nimitetty Oulun käräjäoikeuden laamanniksi. Samanlaisen ajatuksen oli häntä ennen esittänyt myös Markku Arponen, kukapa muukaan! Vastaavanlaisen idean jo ennen Arposta ja Savelaa on esittänyt professori Erkki Havansi Lakimies-lehden kirjoituksessaan 2010 s. 849-852. Havansin mukaan maassa ei tarvita yhtä useampaa alioikeutta ja sama koskisi hovioikeuksien määrää; hovioikeus valitsisi käsiteltäväksi otetut asiat lähinnä ennakkopäätösperusteella.

27. Ajattelin ensin, että mainitussa visiossa täytyy olla kyse lähinnä lakimieshuumorista. Mutta ilmeisesti idea on kuitenkin esitetty vakain tuumin, sillä ne on tuotu esiin myöhemminkin. Laamanni Antti Savela ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden silloinen ylituomari Veijo Tarukannel ovat näet Helsingin Sanomien Vieraskynäpalstalla 26.8.2016 toistaneet vision kahdesta tuomioistuimesta kirjoituksessaan, jonka otsikkona on "Suomessa riittäisi kaksi tuomioistuinta".  Itä-Suomen hovioikeuden ex-presidentti Markku Arponen on tukenut Savelaa ja Tarukannelta omalla kirjoituksellaan "Painopiste tulee siirtää alioikeuteen", se on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 1.10.2016.  Arponen esittää edellä mainitussa Kriminaaliklubin vuosikirjan artikkelissaan, että pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseksi olisi asetettava uusi tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea laatimaan selvitys tuomioistuinlaitoksen pitkän aikavälin kehittämisestä. Siihen siis sisältyisi myös mainittu "kaksi tuomioistuinta riittää" -hanke. 

28. Jännittäviltä tuntuvia visioita voidaan toki esittää, mutta itse olen realisti, enkä usko, että Suomessa  mentäisiin edes pitkällä aikavälillä kahden tuomioistuimen järjestelmään. Videokokoukset ja etätyöt toki lisääntyvät, mutta suomalainen kansanvalta ja oikeusturvan korkea taso edellyttävät  kolmiportaista tuomioistuinorganisaatiota ja maan eri puolilla sijaitsevia pysyviä käräjä-tai oikeustaloja, nykyajan käräjäkiviä. Käräjäoikeuksien määrää voidaan toki vielä laskea esimerkiksi viiteentoista ja hovioikeuksien vaikkapa kolmeen. Kaupungit ja maakunnat eivät hevin luovu paikkakunnalla olevista tuomioistuimistaan ja ihmiset haluavat toki nähdä tuomarinsa myös luonnossa. Itse olen ehdottanut hallinto-oikeuksien integroimista käräjä- ja hovioikeusoikeusverkostoon, jolloin yksi hovioikeus voisi toimia myös hallintoylioikeutena. Hanke korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhdistämisestä ei ole edennyt eikä tule todennäköisesti etenemään vielä kymmeniin vuosiin.

29. Taitavana lakimiehenä ja sosiaalisena ihmisenä Antti Savelalla on ollut luottamustehtäviä tuomari- ja lakimiesjärjestöissä. Hän on toiminut mm. Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä sekä rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan jäsenenä ja varajäsenenä. Savela valittiin 2019 Tuomioistuinviraston johtokunnan jäseneksi. Hän olisi ollut vahva kandidaatti Tuomioistuinviraston ylijohtajaksi, jos olisi virkaa hakenut. Savela valittiin vuonna 2017 perustetun Suomen Prosessioikeusyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, jossa hän toimi kolme vuotta.

30. Viranhakuasiakirjoissa ei ole mainintaa Antti Savelan toiminnasta kirkolliskokouksen piirissä, mutta asiaa ei voida tässä toki noin vain sivuuttaa. Savela on toiminut luottamustehtävissä Iin kotiseurakunnassa ja Oulun hiippakunnassa, ja vuonna 2012 hänet valittiin kirkolliskokouksen jäseneksi tai edustajaksi ja siitä lähtien hän on tässä luottamustehtävässä ollut. Hänet on valittu tehtävään Kristillisten perusarvojen puolesta -nimisen yhdistyksen ehdokaslistalta, samoin kuin hänen Voitto-isänsä aikanaan. Yhdistyksen taustalla on vanhoillislestadiolaisuutta edustava herätysliike. 

31. Savela on toiminut vuodesta 2012 lähtien kirkolliskokouksen lakivaliokunnan puheenjohtajana sekä  kirkolliskokouksen puhemiesneuvoston jäsenenä. Hän oli myös Kirkon tulevaisuuskomitean puheenjohtajana. Komitean jäseninä oli tunnettuja henkilöitä kuten esimerkiksi Tuija Brax, piispa Tapio Luoma ja päätoimittaja Reetta Meriläinen, komitean vakinaisena asiantuntijana oli valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen. Komitea jätti mietintönsä vuonna 2016, se löytyy julkaisusarjasta Suomen ev.-lut.kirkon julkaisuja 46, Kirkko ja toiminta. 

32. Antti Savelasta löytyy myös saarnamiehen vikaa. Huomasin tämän lämpimänä kesäkuun päivänä 2014, jolloin sattuin katselemaan tv-lähetyksen SRK:n perinteisiltä Suviseuroilta Pyhäjoella. Ajattelin, että onpa tutun näköinen mies, joka parhaillaan puhui mahtavan suuressa teltassa monisatapäiselle kuulijajoukolle. Kohta huomasin, että hei kamoon, sehän on Savelan Antti! Jos Antti olisi nuorena miehenä ryhtynyt lukemaan teologiaa, hänestä olisi voinut tulla vaikkapa Oulun hiippakunnan piispa!

33. Antti Savela mainitsee viranhakemuksessaan myös toimintansa välimiesoikeuden puheenjohtajana 2017-2018. Asia on minulle tuttu, sillä satuin itse olemaan mainitun välimiesoikeuden  jäsenenä; toisena jäsenenä oli eräs oululainen asianajaja. Välimiesmenettelyn asianosaiset olivat Pohjois-Suomesta ja asian pääkäsittely pidettiin Vapun jälkeisellä viikolla Saariselällä olevassa kylpylähotellissa. Lunta oli vielä paljon ja sää oli mitä parhain. Jouduimme ennen menettelyn käynnistymistä asianajajan kanssa pohtimaan, kenet valitsisimme välimiesoikeuden puheenjohtajaksi, mutta aika pian päädyimme laamanni Savelaan. 

34. Oulussa ennen pääkäsittelyä pidetyssä valmisteluistunnossa Savelalla ja asianajajalla ei ollut mukanaan jutun asiakirjoja, joita oli kirjelmien vaihdon yhteydessä kertynyt aika paljon. He läväyttivät istunnon aluksi auki tablettinsa ja alkoivat selailla sitä. Savela totesi, että he eivät täällä, kuten eivät enää käräjäoikeudessakaan, tarvitse asiakirjoja, sillä asiakirja-aineisto on tallennetu digitaalisesti ja löytyy tuomareiden ja advokaattien tableteilta. Olin toki ottanut istuntoon oman iPadin, jonka kaivoin esille repustani. Saariselän pääkäsittelyä Savela johti varmoin ottein ja puhutteli asianosaisia, avustajia ja todistajia kohteliaasti ja sävyisästi, kuten jo 1600 -luvulta peräisin olevissa tuomarinohjeissa neuvotaan tekemään. Kun yritin todistajia kuultaessa ikään kuin vanhasta muistista esittää pari kysymystä, Savela sanoi, että sopinee, että hän puheenjohtajana hoitaa yksin kysymysten esittämisen. Sopihan se! Asian käsittelystä jäi oikein miellyttävä kuva, välimiehet pääsivät jutun lopputuloksesta nopeasti yhteisymmärrykseen ja välitystuomio oli valmis kuukauden kuluttua.

35. Korkeimman oikeuden lausunnon mukaan hovioikeuden presidentin viran haltijan tulee olla ansioitunut ja etevä lakimies. Presidentillä tulee olla taitoa ja kykyä kehittää hovioikeuden toimintaa sekä sisäisiä työskentelytapoja ja -menetelmiä. Presidentillä tulee lisäksi olla johtamistaitoa ja tähän liittyen sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, joita hovioikeuden toiminnan ja henkilöstön johtaminen edellyttää. 

36. Tuomarinvalintalautakunta puolestaan totesi virkaesityksessään, että viran kaikki hakijat ovat kokeneita lakimiehiä ja heillä on erityisiä ansioita täytettävänä olevaan virkaan nähden. Hakijoiden keskinäistä ansioituneisuusjärjestystä arvioitaessa on lautakunnan mukaan otettava huomioon korkeimman oikeuden lausunnossaan esittämä arvio viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksistä sekä hakijoiden ansioiden muodostama kokonaisuus. Lautakunta painotti viranhakijoiden aikaisemmissa tehtävissä osoittamaa kyvykkyyttä sekä johtamiskokemusta ja -taitoa. Merkitystä on erityisesti annettava niille henkilökohtaisille ominaisuuksille, joita hovioikeuden toiminnan ja henkilöstön johtaminen edellyttää.

37. Tuomarinvalintalautakunnan mukaan kaikilla hakijoilla on riittävä perehtyneisyys hovioikeuden presidentin virkaan ja he täyttävät myös johtamiskokemuksensa puolesta täytettävänä olevan viran vaatimukset. Lautakunta katsoi, että Antti Savelalla on hakijoista pisin ja monipuolisin johtamiskokemus tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Hänestä käräjäoikeuden laamannina annettu arvio on myös erittäin myönteinen; arviolla tarkoitetaan ilmeisesti Rovaniemen hovioikeuden esittämää lausuntoa. Loppukaneettinaan lautakunta lausui, että Savela täyttää parhaiten johtamistaitoa, kokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset, joita presidentin virka edellyttää

38. Tuohon arvioon ei ole juuri mitään lisäämistä.  Itse asiassa Antti Savelaa voidaan asetettujen kriteereiden valossa pitää jopa selvästi pätevimpänä hakijana. Tuomarinvalintalautakunta ei tosin kiinnittänyt huomiota siihen, että hakijoista Savelalla on selvästi vähiten kokemusta nimenomaan hovioikeuden käytännön työstä; hän ei ole toiminut hovioikeuden tuomarina kuten muut hakijat, vaan ainoastaan lyhyen ajan hovioikeuden esittelijänä. Voisiko tässä olla jonkinlaista ristiriitaa?  

39. Tuskinpa, sillä nykyisin hovioikeuden työ on aika pitkälti samanlaista kuin käräjäoikeuden lainkäyttökin, mitä esimerkiksi tulee suullisiin käsittelyihin ja asioiden valmisteluun. Oulun käräjäoikeudessa on suunnilleen yhtä monta tuomaria kuin Itä-Suomen hovioikeudessa ja  käräjänotaareita lähes yhtä paljon kuin hovioikeudessa on esittelijöitä. Kansliahenkilökuntaa käräjäoikeudessa on enemmän kuin hovioikeudessa. Jos tuomari on johtanut menestyksellisesti isoa käräjäoikeutta, hän selviytyy kyllä hyvin myös keskikoisen hovioikeuden johtamisesta. Helsingin hovioikeuden presidentin virkaan äskettäin nimitetyllä Asko Välimaallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta hovioikeustyöstä.

40. Itä-Suomen hovioikeuden alue on laaja ulottuen Suomenlahden rannalta Pohjois-Karjalan perukoille asti. Kuopion lisäksi hovioikeudella on istuntopaikka myös Kouvolassa. Hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Alueella asuu 1,05 miljoonaa ihmistä ja hovioikeus käsittelee vuosittain noin 1 200 riita- ja rikosasiaa. Henkilöstön määrä on 65. 

41. Kolmen tai viimeistään neljän vuoden kuluttua tulee avoimeksi Rovaniemen hovioikeuden presidentin virka. Odotin, että Savela olisi hakenut vasta sitä. Ehkä hän hakeekin, kun aika koittaa ja hän on ensin "harjoitellut" Itä-Suomessa. Kaleva -lehden haastattelussa viikko sitten Savela kertoi, ettei hän tunne Kuopiota, jossa Itä-Suomen hovioikeus sijaitsee. Kuopiossa asuu kuitenkin hovioikeuden entinen presidentti Markku Arponen, jonka Savela tuntee oikein hyvin.

42. Aika näyttää, mitä tapahtuu. Toivotan Antti Savelalle menestystä uudessa virassa!


 

 perjantai 13. marraskuuta 2020

210. KKO 2020:83. Tuomion julkisuus. Salassapito. Tuomari. Virkarikos.

1. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari X oli suurta julkisuutta herättäneessä rikosasiassa, jossa syytettynä oli juontaja Axl Smith, määrännyt, että asianomistajina olevien salakatselun uhrien henkilöllisyys oli pidettävä salassa myös tuomiossa. 

2. Käräjäoikeus tuomitsi 28.2.2017 Axl Smithin 30 salakatselusta, neljästä kunnianloukkauksesta ynnä muusta vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä velvoitti hänet suorittamaan korvausta asianomistajille yhteensä noin 100 000 euroa.

3. Käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjäuomari X oli laatinut kansliatuomiosta salassa pidettävän sekä julkisen kappaleen ja ilmoittanut tuomion olevan valmis. Käräjäoikeuden tiedottaja oli lähettänyt noin 140:lle tiedotusvälineen edustajalle tuomion julkisen kappaleen, jossa näkyi seitsemän asianomistajan nimet. Näin tuomiossa olleet tiedot muun muassa sukupuolielämästä ja terveydentilasta voitiin yhdistää asianomistajiin.

4. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen määräyksestä X:ää vastaan nostettiin virkasyyte. Asia käsiteltiin ensimmäisenä asteena Helsingin hovioikeudessa. Syytäjä vaati X:lle rangaistusta ensisijaisesti tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viisi asianomistajaa yhtyi syytteeseen ja vaati valtion velvottamista suorittamaan heille vahingonkorvauksia. X kiisti syytteen.

5. Hovioikeus katsoi 3.4.2019 antamallaan tuomiolla X:n syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen (RL 40 luku 5 § 2 mom) ja tuomitsi hänet 25 päiväsakkoon á 28 euroa eli maksamaan sakkoa 1 450 euroa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi valtion ja X:n suorittamaan korvausta asianomistajille. 

6. Käräjätuomari valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen (KKO). Hän vaati valituksessaan ensisijaisesti, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta ja toissijaisesti, että hänen katsotaan syyllistyneen tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomisen asemesta tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. X vaati myös, että hänet jätetään rangaistukseen tuomitsematta tai, jos hänen syykseen katsotaan jäävän tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, hänelle tuomittu sakkorangaistus lievennetään varoitukseksi, tai joka tapauksessa rangaistusta alennetaan. Hän vaati edelleen, että hänet joka tapauksessa vapautetaan vahingonkorvausvelvollisuudesta, koska hänen viakseen jäi vain lievä tuottamus.

7. Valtio vaati valituksessaan, että se vapautetaan velvollisuudesta suorittaa asianomistajille korvauksia, mikäli syyte hylätään. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että X:n valitus hylätään. Toissijaisesti syyttäjä vaati, että X tuomitaan rangaistukseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asianomistajat vaativat, että valitukset hylätään. KKO toimitti asiassa valmisteluistunnon ja  suullisen käsittelyn.

8. KKO katsoi tuomiossaan  6.11.2010,  että käräjätuomari oli paljastanut salassa pidettävän tiedon, kun hän oli hyväksynyt julkisuuteen tarkoitetun tuomion. Käräjätuomarin vastuuseen ei vaikuttanut se, ettei hän ollut itse lähettänyt tuomiota eteenpäin. Tuomari oli menetellyt huolimattomasti salassapitomerkintöjä tarkastaessaan, eikä tekoa voitu pitää vähäisenä, koska sen seurauksena asianomistajien arkaluonteisia tietoja oli päätynyt laajalle toimittajien joukolle.

9. KKO ei lieventänyt hovioikeuden X:lle tuomitsemaa 25 päiväsakon sakkorangaistusta. KKO totesi, että rangaistuksessa oli otettu huomioon teon vakavat seuraukset mutta myös se, että tuomion laatimisessa käytetty tietojärjestelmä oli mahdollistanut virheellisen käsityksen salausmerkintöjen asianmukaisuudesta. Lisäksi tuomari oli pyrkinyt korjaamaan virheensä heti sen huomattuaan. 

10. KKO ratkaisi asian 3-2 -äänestyksen jälkeen. Enemmistöön kuuluivat jäsenet Jokela, Ilveskero ja Ojala. Kaksi rangaistuksen mittaamisesta eri mieltä ollutta jäsentä (Engstrand ja Koponen) totesi, ettei X:n tekoa voitu sen vähäisyyttä arvioitaessa pitää, kuten enemmistö oli katsonut, laajemmin luottamusta lainkäyttöön horjuttavana. Tällä ja esittämillään muilla perusteilla vähemmistö katsoi, että oikeudenmukainen rangaistus X:n syyksi luetusta rikoksesta on 10 päiväsakkoa.


maanantai 9. marraskuuta 2020

209. Vangitseminen. Matkustuskielto. Rovaniemen HO 2020:1

1. Tätä vuotta on kulunut nyt reilut 10 kuukautta. Näin kauan kesti ennen kuin  Rovaniemen hovioikeus sai annettua ensimmäisen ratkaisun,  joka on päätetty julkaista Finlexissä (RHO 2020:1). Viime vuonna Rovaniemen hovioikeus julkaisi kaksi ratkaisuaan Finlexissä. Tällä perusteella Rovaniemen hovioikeutta ei voida pitää kovin innokkaana tiedottajana ja käytännössä julkisuusperiaatteen kannattajana ja toteuttajana.

2. Hovioikeuden kyseinen päätös koskee käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen tuomitun vangitsemista. Pontimena päätöksen julkaisemiseen on aivan ilmeisesti ollut korkeimman oikeuden (KKO) hiljattain antama ennakkopäätös KKO 2020:79, jossa on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön viitaten korostettu tuomioistuimen velvollisuutta harkita vaihtoehtoja tutkintavankeudelle ja perustella ratkaisunsa riittävästi. KKO:n mukaan saman tarkoituksen saavuttamiseksi riittävistä pakkokeinoista on valittava se toimenpide, joka puuttuu vähiten yksilön oikeuksiin.

3. Katsotaanpa hovioikeuden julkaiseman ratkaisuselosteen valossa, mistä tapauksesta on ollut kysymys.

4. A:n syyksi on käräjäoikeudessa - hovioikeuden ratkaisuselosteessa ei jostakin syystä mainita käräjäoikeuden nimeä -  luettu pahoinpitely, törkeä ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, kolme ampuma-aserikosta, huumausaineen käyttörikos, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja rattijuopumus. Näistä rikoksista A oli  tuomittu yhteiseen 4 vuoden 7 kuukauden vankeusrangaistukseen.

5. Käräjäoikeus on määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna pakkokeinolain (PKL) 2 luvun 12 §:n 1 kohdan nojalla, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää; ko. tapauksessa A on valittanut kätäjäoikeuden tuomiosta.  Käräjäoikeus katsoi, että vangittuna pitämistä ei voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tuomitun rangaistuksen pituus, vastaajan ikä tai henkilökohtaiset olot sekä vapaudenmenetyksen alle 5 kuukauden kesto, ja että matkustuskielto on riittämätön pakkokeino ottaen huomioon rangaistuksen pituus.

6. A kanteli käräjäoikeuden tuomiosta vangittuna pitämisen osalta Rovaniemen hovioikeudelle ja vaati, että hänet määrätään heti päästettäväksi vapaaksi tai määrätään vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon. A vaati vaihtoehtoisesti, että häntä voitiin valvoa valvontapannalla.

7. Syyttäjä vaati vastineessaan, että kantelu hylätään. Syyttäjä katsoi toissijaisesti matkustuskiellot riittäviksi pakkokeinoiksi, mikäli asunnon haltijoiden suostumuksesta olisi A:n puolesta esitetty riittävä selvitys.

8. Hovioikeus totesi, että PKL 2 luvun 12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin saa syyttäjän tai vastaajalle rangaistusta vaatineen asianomistajan vaatimuksesta määrätä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun pidettäväksi edelleen vangittuna, jos tuomittu rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Kuten edellä jo todettiin, käräjäoikeus oli tuominnut A:n neljän vuoden seitsemän kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Asiassa on siten ollut pakkokeinolain mukaiset edellytykset määrätä A pidettäväksi edelleen vangittuna.

9. A:n vapaudenmenetys oli alkanut 29.4.2020 ja se on kestänyt lähes kuuden kuukauden ajan 27.10.2020 mennessä, jolloin hovioikeus antoi kantelun johdosta päätöksen.  Hovioikeus lausui, että A ei ole aikaisemmin suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. Jos hän ei olisi valittanut käräjäoikeuden tuomiosta, hänet olisi rikoslain 2c luvun 5 §:n 2 momentin nojalla ollut päästettävä ehdonalaiseen vapauteen, kun käräjäoikeuden tuomitsemasta rangaistuksesta olisi suoritettu puolet eli 2 vuotta 3 kuukautta 15 päivää. Lisäksi hänet olisi voitu sijoittaa vankilan ulkopuolelle rikoslain 2c luvun 8 §:ssä tarkoitettuun valvottuun koevapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

10. Koska A on hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomioon, tuomio ei ole tullut lainvoimaiseksi ja A on säilynyt asemaltaan tutkintavankina. Tällöin hänellä ei ollut mahdollisuutta päästä koevapauteen.

11. A on pääasiaa koskevassa valituksessaan vaatinut osan syytekohdista hylättäväksi ja matkustuskieltoa sekä pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus on tulkinnut A:n kantelussaan esittämän vaihtoehtoisen vaatimuksen valvontapannalla tapahtuvasta valvomisesta sekä vaatimukseksi tehostettuun matkustuskieltoon määräämisestä että tutkinta-arestia koskevaksi vaatimukseksi.

12. Hovioikeus katsoi, että tässä vaiheessa ei ole vielä arvioitavissa oletettavan pääkäsittelyn ajankohta eikä myöskään ratkaisun antopäivä, mutta varsin todennäköistä on, että ratkaisu asiassa annetaan aikaisintaan keväällä 2021.

12. Mitä tuli vangitsemista lievempii pakkokeinoihin, niin hovioikeus totesi aluksia, että korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa (KKO:2020:79) on todettu, että vangitseminen merkitsee vakavaa puuttumista sekä Suomen perustuslain 7 §:ssä että muun ohella Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen. Tämän vuoksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on korostettu tuomioistuimen velvollisuutta harkita vaihtoehtoja tutkintavankeudelle ja perustella ratkaisunsa riittävästi. Korkein oikeus on todennut, että saman tarkoituksen saavuttamiseksi riittävistä pakkokeinoista on valittava se toimenpide, joka puuttuu vähiten yksilön oikeuksiin.

13. Tutkinta-aresti, tehostettu matkustuskielto ja matkustuskielto ovat lievempiä pakkokeinoja kuin vangittuna pitäminen. Niitä on siten pidettävä vankeuteen nähden ensisijaisena vaihtoehtona silloin, kun sen soveltamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Koska A oli tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen, tutkinta-arestin määräämisen edellytykset eivät täyttyneet, hovioikeus totesi.

14. Tulkittaessa PKL 5 luvun 1 a §:ää yhdessä lain 2 luvun 12 a §:n kanssa ja ottaen huomioon lain esitöistä ilmenevä selvä lainsäätäjän tarkoitus siitä, että ehdottomaan vankeusrangaistuksen tuomitun osalta vangitsemista tai vangittuna pitämistä lievempänä pakkokeinona kysymykseen voivat tulla vain tutkinta-aresti ja perusmuotoinen matkustuskielto, hovioikeus katsoo, ettei ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua voida määrätä tehostettuun matkustuskieltoon.

15. Tässä tapauksessa A:n syyksi luettujen rikosten vakavuus ja niistä tuomittu pitkähkö vankeusrangaistus huomioon ottaen matkustuskielto ei hovioikeuden mukaan ollut A:n kantelussaan esittämistä perusteista huolimatta riittävä pakkokeino. A:n vangittuna pitämistä ei voitu asian laadun taikka hänen ikänsä tai muiden henkilökohtaisten olosuhteidensa vuoksi pidettävä PKL 2 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana. Hovioikeus totesi lisäksi, että A:n vangittuna pitämistä voidaan pitää PKL 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin puolustettavana ottaen huomioon rikosten törkeys, rikosten selvittämisen tärkeys sekä A:lle vangittuna pitämisestä aiheutuva oikeuksien loukkaus ja muut asiaan vaikuttavat seikat. A:n oikeuksiin ei ole muutoinkaan puututtu PKL 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin enempää kuin on ollut välttämätöntä ja että vangittuna pitäminen hovioikeuden pääkäsittelyyn saakka ei tee myöskään muutoksenhausta hyödytöntä. 

 RHO:2020:1

16. Hovioikeuden päätöksen johdosta voi todeta, että oikeus on ottanut ennakkopäätöksen KKO 2020:79 sisältämän sanoman ja oikeusohjeen todella vakavasti ja selvittänyt perusteellisesti, olisiko käräjäoikeus voinut käyttäää vangitsemista lievempiä pakkokeinoja eli tutkinta-arestia, tehostettua matkustuskieltoa tai tavallista matkustuskieltoa. Vastaus oli kaikkien osalta kieltävä, kuten lukija saattoi jo ennen hovioikeuden perusteluihin tutustumistakin olettaa. Onhan käräjäoikeus  tuominnut A:n 11 eri rikoksesta, joista vakavimpia ovat törkeä ryöstö, pahoinpitely, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vammantuottamus. Kun yhteiseksi rangaistukseksi rikoksista oli mitattu 4 vuotta 7 kuukautta vankeutta, on jo lähtökohtaisesti ollut varsin selvää, ettei vangitsemista voitu korvata lievemmillä pakkokeinoilla. 

17. Olen edellä hieman lyhentänyt hovioikeduen seikkaperäisiä perusteluja, koska asia on ollut varsin selvä ja halppo ratkaista.  Olisi toivottavaa, että hovioikeus, kuten hovioikeudet yleensäkin, voisi julkaista Finlexissä lähinnä vaikeammissaa asioissa ja jutuissa antamiaan ratkaisuja. Niitä on paljon. 

 

 

 

 

 


maanantai 2. marraskuuta 2020

208. Testamentti sivuutettiin keinotekoisena järjestelynä ulosotossa. KKO 2020:82

1. Korkein oikeus (KKO) katsoi tänään antamallaan ratkaisulla, joka on julkaistu ennakkopäätöksenä (prejudikaattina), että testamenttisaanto voidaan sivuuttaa ulosotossa ulosottokaaren (UK) 4 luvun 14 §:n tarkoittamanana keinotekoisena järjestelynä. Katsotaanpa KKO:n ratkaisun perustelujen valossa, mistä asiassa on ollut kysymys.

2. A oli testamentannut omaisuutensa heinäkuussa 2017 tehdyllä testamentilla ainoan rintaperillisensä, poikansa B:n seurustelukumppanille C:lle. Testamentin oli laatinut oikeustieteen lisensiaatti D, joka oli myös määrätty sen toimeenpanijaksi. A kuoli syyskuussa 2017.

3.  Kihlakunnanvouti X oli ensin lokakuussa 2017 ulosmitannut B:n osuuden kuolinpesästä ja sittemmin marraskuussa 2017 tekemillään päätöksillä sivuuttanut C:n testamenttisaannon keinotekoisena järjestelynä sekä ulosmitannut D:n hallussa olleita kuolinpesän varoja 60 000 euroa B:n yli 1,1 miljoonan euron suuruisista ulosottoveloista.

4. C valitti  ulosottomiehen marraskuussa 2017 tekemistä päätöksistä Helsingin käräjäoikeuteen väittäen ulosmittauksen loukkaavan hänen oikeuttaan. 

5. Käräjäoikeus on  elokuussa 2018 antamallaan päätöksellä kumonnut ulosottomiehen päätökset. Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut näytetty muuta kuin että A:n ja B:n sekä C:n välit olivat olleet lämpimät ja aidot. D oli siirtänyt C:lle ainakin 500 euroa, ja lisäksi C oli väittänyt hänelle lähetetyn rahaa postitse kirjan välissä, mitä ei ollut voitu sulkea pois. Se, että D oli hänelle uskotussa tehtävässään ryhtynyt jäämistöön nostamalla käteisvaroja ja tekemällä sitä koskevia oikeustoimia, ei käräjäoikeuden mukaan rinnastunut siihen, että kyseinen varallisuus olisi tullut B:n hallintaan. C ja B olivat syyskuussa 2017 tehneet osakekaupan, jolla C oli ostanut X Oy:n osakekannan 3 500 eurolla. Se, että osakekaupan kauppahinnan suuruinen määrä oli kuolinpesän säästöistä ohjattu B:n haltuun, ei oikeuden mukaan tukenut johtopäätöstä siitä, että kuolinpesän koko säästö olisi haluttu ohjata hänen haltuunsa. B:n asunnosta oli löydetty kirjekuoressa 5 000 euroa, joiden alkuperästä ei ollut saatu lopullista selvyyttä. Näyttämättä oli jäänyt, että B:llä olisi ollut määräysvaltaa kuolinpesän säästöön ja että hän olisi saanut väitetystä keinottelusta sellaista taloudellista etua tai hyötyä, joka antaisi aihetta pitää C:n testamenttisaantoa keinotekoisena. 

6. Helsingin hovioikeus kumosi elokuussa 2019 antamallaan päätöksellä käräjäoikeuden päätöksen ja pysytti ulosottomiehen päätökset. Hovioikeus katsoi, että myös testamentti saattoi muodostaa ulosottokaaren 4 luvun 14 §:ssä tarkoitetun keinotekoisen järjestelyn. Pelkästään A:n tietoisuus poikansa ulosottoveloista ei osoittanut järjestelyä keinotekoiseksi. C:n ja A:n suhteen ja testamentin perusteella voitiin päätellä, että A:n testamenttimääräyksen taustalla ei ollut ollut hänen erityisen läheinen suhteensa C:hen vaan enemmänkin se, että tämä oli ollut parisuhteessa B:n kanssa. Tämä tuki jossain määrin sitä, että kysymys oli keinotekoisesta järjestelystä, jolla varat oli niiden nimellisestä omistusoikeudesta huolimatta tarkoitettu siirtää B:n hyväksi. Huomattavan rahasumman nostamista käteiseksi ja rahojen lähettämistä ulkomaille postitse kirjan välissä oli pidettävä hyvin poikkeuksellisena menettelynä. Asiassa oli aihetta epäillä, että B:n hallusta tavatut 5 000 euroa olivat peräisin D:n kuolinpesän tileiltä nostamista varoista. Välitön näyttö siitä, kuka oli tosiasiassa käyttänyt määräysvaltaa testamentatuista varoista, oli jäänyt vähäiseksi, mutta kokonaisuutena arvioiden asiassa oli esitetty riittävä näyttö ristiriitaisuuksista testamentin oikeudellisen muodon ja asian varsinaisen luonteen ja tarkoituksen välillä. C ei myöskään ollut saattanut todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaisi hänen todellista oikeuttaan. Hovioikeus katsoi lisäksi, että testamenttijärjestelylle annettua oikeudellista muotoa oli käytetty ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa ja että B:n ulosottovelkoja ei todennäköisesti muuten saataisi perityksi kohtuullisessa ajassa.

7.  KKO myönsi C:lle valitusluvan. Valituksessaan C vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden ratkaisun varaan. Verohallinto vaati vastauksessaan valituksen hylkäämistä. Kihlakunnanvouti antoi häneltä pyydetyn lausunnon.

8. KKO totesi aluksi, että ulosottokaaren 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan väite siitä, että omaisuus kuuluu sivulliselle, ei estä omaisuuden ulosmittaamista, jos

1) havaitaan, että sivullisen asema perustuu sellaiseen varallisuus- tai muuhun järjestelyyn, jolle annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, kun otetaan huomioon velallisen käytettävissä oleva omistajan määräysvaltaan verrattava valta, omistajan toimiin verrattavat toimet sekä velallisen järjestelystä saamat edut ja muut vastaavat seikat, ja

2) sellaista oikeudellista muotoa ilmeisesti käytetään ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa eikä

3) hakijan saatavaa todennäköisesti muuten saada velalliselta kohtuullisessa ajassa perityksi.

Saman pykälän 2 momentin mukaan ulosmittausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos järjestelyssä mukana oleva sivullinen saattaa todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan.

9. KKO katsoi, että säännös vastaa asiasisällöltään vuonna 1999 säädettyä ulosottolain 4 luvun 9 §:n 4 ja 5 momenttia (481/1999). Säännös koskee sellaisia keinotekoisia järjestelyjä, joissa tiettyä oikeudellista muotoa käytetään yksinomaan julkisivuna, ”muotona vailla aineellista sisältöä” (KKO 2011:49, kohta 8). Mitään oikeudellista muotoa ei ole rajattu säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Säännöksen perusteluiden mukaan rajanveto sen suhteen, millaiseen järjestelyyn säännöksiä voidaan soveltaa, tehdään viime kädessä oikeuskäytännössä (HE 13/2005 vp s. 47). Myös oikeuskirjallisuudessa on todettu, ettei mainittu yleissäännös koske ainoastaan sellaisia toimia, joilla on sopimusoikeudellinen nimi kuten kauppa, vaihto, lahja (Tuula Linna – Tatu Leppänen: Ulosotto-oikeus II – ulosmittaus ja myynti, 2. uud. painos, 2015, s. 170).

10. Ulosottokaaren 4 luvun 14 §:n 1 momentissa luetellaan seikkoja, jotka voivat olla viitteitä siitä, että sivullisen muodollinen oikeusasema on pelkästään näennäinen. Ulosmittaus voi tulla kysymykseen, jos on käsillä objektiivisesti havaittava ristiriita muodollisen omistusoikeuden ja omaisuuden hallinnan, määräysvallan, velallisen saamien etujen ja muiden sellaisten omistukseen normaalisti liittyvien ulkoisten tunnusmerkkien välillä. Kuten ratkaisussa KKO 2011:49 on todettu, ulosottomiehen asiana on hankkia näyttö tällaisista ristiriitaisuuksista, jotka vallitsevat yhtäältä oikeudellisen muodon ja toisaalta asian varsinaisen luonteen ja tarkoituksen välillä. Kysymyksessä on kokonaisarviointi. Tällaisesta näytöstä huolimatta täytäntöönpano estyy, jos sivullinen puolestaan saattaa todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaisi hänen todellista oikeuttaan (em. ratkaisu kohta 10).

11. KKO totesi, että UK 4 luvun 14 §:n soveltamisala on tarkoitettu yleiseksi, eikä sen soveltamisen ulkopuolelle ole rajattu mitään omaisuuden siirtymisen järjestelytapaa. Sivullisen oikeusturvakaan ei tällaista rajaamista vaadi, koska kaikissa järjestelytavoissa ulosmittaus kumoutuu sivullisen saattaessa todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen oikeuttaan. Näillä perusteilla KKO katsoi, että myös järjestely, jossa varallisuutta siirtyy testamenttisaannon kautta, voidaan säännöksen soveltamisedellytysten täyttyessä sivuuttaa keinotekoisena.

12. Testamenttiin liittyy kuitenkin oikeustoimena erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa järjestelyn keinotekoisuutta. Testamenttia tulee perintökaaren 11 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti tulkita testamentin tekijän tahdon mukaisesti. Kun kysymys on testamentista, jonka kirjoitusasu ei ole tulkinnanvarainen ja joka sinällään olisi pantavissa täytäntöön vaikeuksitta, testamentin tekijän testamentin sanamuodosta poikkeavasta tarkoituksesta testamenttia tehtäessä olisi esitettävä vahvaa näyttöä (KKO 2017:49, kohta 19). KKO:n mukaan nämä seikat on perusteltua ottaa huomioon myös keinotekoisen järjestelyn edellytysten täyttymistä arvioitaessa. Sivuuttamisen edellytyksiä ei ole esimerkiksi tilanteessa, jossa testamentin tekijän tosiasiallisena tarkoituksena on ollut testamentata omaisuutensa muulle kuin ainoana rintaperillisenään olevalle ulosottovelalliselle ja testamentti on pantu tämän mukaisesti täytäntöön.

13. Siinä tapauksessa, että testamentin tekohetken todellisista aikomuksista ei ole mahdollista saada suoraa näyttöä, järjestelyn luonnetta tulee KKO:n mukaan arvioida sen perusteella, miten testamentti pannaan täytäntöön. Keskeistä on tällöin se, kenellä on tosiasiallinen määräysvalta testamentilla määrättyyn omaisuuteen.

14. Hovioikeus oli katsonut selvitetyksi, että D oli 2lokakuussa 2017 siirtänyt maksukieltoon asetetuilta A:n kahdelta tililtä kolmannelle tilille 66 000 euroa, jotka varat hän oli samana päivänä nostanut ja säilyttänyt niitä kotonaan käteisenä. D:n hallusta oli ulosmitattu 60 000 euroa.

15. D on ulosoton sivullisselvityksessä kertonut, että hän oli käyttänyt 500 euroa omiin kuluihinsa sekä lähettänyt ensin 500 euroa omalta tililtään C:n tilille Filippiineille ja sitten 5 000 euroa vanhan kirjan välissä C:lle postitse. D on myöhemmin muuttanut kertomustaan siten, että hän oli ensin maksanut käteisellä B:lle X Oy:n osakekannan kauppahinnan 3 500 euroa ja vasta tämän jälkeen, mainitut kaksi 500 euron suoritusta poislukien, postittanut loput 1 500 euroa C:lle.

16. B:n kotoa on ulosottoselvityksessä löydetty kaksi kirjekuorta, joissa on ollut 3 550 euroa ja 5 000 euroa käteistä. B oli syyskuussa 2017 päivätyn kauppakirjan mukaan myynyt omistamansa X Oy:n osakekannan C:lle 3 500 euron hintaan. Osakkeiden kauppahinta on maksettu B:lle A:n kuoleman jälkeen tämän tililtä käteisenä nostetuilla varoilla. Tämä osakekannan kauppa on lainvoimaisesti sivuutettu ulosotossa keinotekoisena järjestelynä. B:n haltuun on siten päätynyt enemmän testamentattuja varoja kuin C:lle oli edes väitetty siirretyn.

17. D ja C olivat kertoneet, että varojen nostamisen käteisenä ja rahojen postittamisen syynä oli ollut muun ohella epäluottamus filippiiniläistä pankkijärjestelmää kohtaan. Kirjallista näyttöä D:n ja C:n välisestä yhteydenpidosta ei ole esitetty. D ja C eivät ole muistaneet tapahtumiin tai C:n D:lle antamaksi väitettyihin ohjeisiin liittyviä yksityiskohtia. Asiassa ei ole ilmennyt, että C olisi nimenomaisesti vaatinut varojen postittamista Filippiineille, vaan D:n ja C:n kertomusten mukaan kyseinen toimintatapa oli perustunut D:n tekemään ehdotukseen.

18. Ulosottoviranomaiset olivat pyytäneet D:tä ilmoittamaan C:n yhteystiedot. D on antanut ulosottoviranomaisille B:ltä saamansa sähköpostiosoitteen, joka ei ole ollut sama kuin se, jota D on kertonut itse käyttäneensä. C ei ole hovioikeudessa tunnistanut D:n ulosottoviranomaisille antamaa sähköpostiosoitetta.

Korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa

19. Arvioidessaan onko kyseessä ollut keinotekoinen järjestely, KKO on ensiksi todennut, että C:n esittämän väitteen mukaan ulosottokaaren 4 luvun 14 §:ää voidaan soveltaa vain oikeustoimeen, jossa sivullinen johtaa oikeutensa ulosottovelalliselta. KKO katsoi kuitenkin edellä esittämillään  perusteilla, että mainittua säännöstä voidaan soveltaa myös testamenttiin.

20. KKO totesi, että pesän ainoat osakkaat ovat olleet B ja C. Testamentin toimeenpanijana D:n tehtävänä on ollut saattaa pesä jakokuntoon ja B:n tai C:n sitä pyytäessä toimittaa myös perinnönjako.

21. C oli valituksessaan todennut muun ohella, että testamentatut varat oli tarkoitus luovuttaa hänelle käteisenä, ja tämän vuoksi testamentin toimeenpanija oli nostanut varat pankkitililtä ja säilyttänyt niitä kotonaan. Testamentin toimeenpanosta oli kuitenkin pidättäydytty sen jälkeen, kun D oli saanut tietää ulosottoviranomaisen väliaikaisista toimenpiteistä.

22. KKO totesi, että C ei ollut esittänyt selvitystä yhteydenpidosta hänen ja D:n välillä. Lisäksi D on toimittanut C:n yhteystietona ulosottoviranomaiselle vain B:ltä saamansa sähköpostiosoitteen, jota D itse ei kertomansa mukaan ollut käyttänyt. C:n ei ole edes väitetty ohjeistaneen D:tä siirtämään kuolinpesän varoja B:lle. KKO totesi, että C:n ei ole selvitetty käyttäneen tosiasiassa asian arvioinnin kannalta merkityksellistä määräysvaltaa pesän varoihin niiden ollessa D:n hallussa. Se, että D on siirtänyt C:lle tilisiirtona 500 euroa, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. C:lle siirretty summa on ollut pesän säästöön nähden merkityksetön ja joka tapauksessa selvästi pienempi kuin B:n määräysvaltaan tulleet pesän varat.

23. KKO totesi, että sille, miksi D on nostanut kuolinpesän varoista 66 000 euroa käteisenä ja säilyttänyt niitä kotonaan, ei olelutesitetty asianmukaista syytä. Oli selvää, että hänen tehtävänsä testamentin toimeenpanijana ei ole varojen nostamista edellyttänyt. Käteisen nostaminen on tosiasiassa mahdollistanut rahojen siirtämisen B:lle ulosottoviranomaisen tietämättä.

24. B:n kotoa oli tavattu 5 000 euroa. Määrä täsmää kuolinpesän tileiltä nostetuista varoista puuttuvaan summaan. Varojen siirtämiselle ei ole ollut laillista perustetta, koska A:n testamenttimääräyksen mukaisesti B:lle ei ollut tulossa rahavaroja. Kun C ei ole käyttänyt varoihin merkityksellistä määräysvaltaa ja kun varoja on päätynyt B:lle, aihetta oli olettaa, että todellista määräysvaltaa varoista on käyttänyt B.

25. Asiassa oli siten kokonaisuutena arvioiden esitetty riittävä näyttö ristiriidasta testamentin sisällön ja testamentin täytäntöönpanosta ilmenevän asian varsinaisen luonteen ja tarkoituksen välillä.

26. Seuraavaksi oli arvioitava, onko C saattanut ulosottokaaren 4 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan.

27. Suurin osa kuolinpesän säästöstä eli 60 000 euroa on ulosmitattu D:n hallusta käteisenä. C:n, jolle perintö on testamentin nojalla kuulunut kokonaan, haltuun on riidattomasti päätynyt vain 500 euroa, kun perinnön rahavaroista osattomalle B:lle oli päätynyt 5 000 euroa ja jo aiemmin sivuutettuun osakekauppajärjestelyyn liittyen 3 500 euroa. Ratkaisevaa C:n väitteen kannalta on siten se, mitä selvitystä onliesitetty sen tueksi, että nämä 60 000 euroa olisivat päätyneet C:lle, ellei niitä olisi ulosmitattu.

28. C ei ollut esittänyt hänen ja D:n välistä sähköpostikirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpitoa, joka osoittaisi C:n käyttäneen testamentinsaajan määräysvaltaa. C ei ollut esittänyt selvitystä siitä, milloin ja millä tavalla hänen olisi ollut tarkoitus saada D:n hallussa olevat varat, mikä osoittaisi sitä, että kuolinpesän omaisuus olisi testamenttijärjestelyn tuloksena ollut todellisuudessa päätymässä hänelle. Kun D:n poikkeuksellisesti käteisenä nostamia varoja oli jo ehtinyt siirtyä B:lle osittain keinotekoisen osakekaupan myötä ja osin ilman mitään muodollistakaan selitystä, voidaan pitää vähintäänkin hyvin epävarmana sitä, että loputkaan varat olisivat koskaan päätyneet C:n omistukseen tai että hän olisi ainakaan päässyt käyttämään tosiasiallista määräysvaltaa niihin.

29. Edellä mainituilla perusteilla KKO katsoi, ettei C ollut saattanut todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan.

30. Johtopäätöksenään KKO lausui, että testamenttisaanto voidaan sivuuttaa osana ulosottokaaren 4 luvun 14 §:ssä tarkoitettua keinotekoista järjestelyä sekä että kysymyksessä oleva testamenttijärjestely ei vastaa asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta ja että C ei ole saattanut todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan. Näin ollen D:n hallussa olleet 60 000 euroa on voitu ulosmitata B:n veloista. Aihetta hovioikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole.

31.  KKO:n seikkaperäisten ja ymmärrettävällä tavalla laadittujen perustelujen ansiosta lukijalle tulee täysin selväksi, että testamentti on ollut räikeä mutta toisaalta jokseenkin kömpelö keinotekoinen järjestely, jolla vellallisen omaisuutta on yritetty saattaa ulosoton välttämistarkoituksessa velkojien ulottumattomiin. Ulosottomies ei mennyt lankaan, mutta käräjäoikeudessa velallisen selityksiin on ilmeisesti uskottu. 

32. Ulosottokaaren 4 luvun 14 § on yleissäännös, joka koskee kaikkia sellaisia keinotekoisia järjestelyjä, joissa tiettyä oikeudellista muotoa käytetään yksinomaan julkisivuna. Konkursslain 5 luvun 11 §:ssä on säännös keinotekoisen järjestelyn syrjäyttämisestä konkurssissa. 

33. Kuten oikeuskirjallisuudessa on mainittu, UK 4:14:n säännös ei siten koske ainoastaan sellaisia toimia, joilla on sopimusoikeudellinen nimi kuten kauppa, vaihto tai lahja, vaan myös muunlaiset oikeustoimet, kuten esimerkiksi testamentti, voivat tulla kysymykseen. KKO onkin perusteluissaan viitannut ulosottokaaren valmisteluun keskeisesti osallistuneiden Tuula Linnan ja Tatu Leppänen teokseen Ulosotto-oikeus II – ulosmittaus ja myynti.  

34. Vähitellen ja etenkin tänä vuonna korkein oikeus on muutenkin alkanut entistä paljon useammin viitata perusteluissaan oikeuskirjallisuuden kannanottoihin, mikä on positiivinen asia. Muiden maiden ylimmissä oikeuksissa tämä on ollut käytäntönä jo kauan.

35. Ruotsin korkein oikeus on esimerkiksi 28.10.2020 antamassaan ratkaisussa, jossa on kyse tuomion oikeusvoimavaikutuksesta, viitannut moniin konkurssi- ja prosessioikeutta käsitteleviin teoksiin kymmenessä perustelukappaleessa (Ö 3860-19).

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2020/o-3860-19.pdf