lauantai 8. huhtikuuta 2023

384. Oikeudenkäynin kesto. Oikeudenkäynnin pitkittyminen. Viivästymishyvitys. Asianomistaja. KKO 2023:26

1. Korkein oikeus (KKO) katsoi ennakkopäätöksessään KKO 2023:26,  että rikosasian asianomistaja, joka ei ollut esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimusta, ei ollut oikeutettu hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä.

2. Rikosasian asianomistaja A, joka oli jo esitutkinnassa ja sittemmin käräjäoikeudessa ilmoittanut, että hänellä ei ollut asiassa rangaistus- tai korvausvaatimusta, vaati Pohjois-Savon käräjäoikeudessa hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä kahdelta vuodelta yhteensä 3 000 euroa. A totesi, että häntä oli kuultu esitutkinnassa ensimmäisen kerran 26.1.2015, mistä lähtien hän oli ollut tietoinen asian vireilläolosta. Asia olisi A:n käsityksen mukaan tullut käsitellä vuoden 2016 loppuun mennessä.

3. Pohjois-Savon käräjäoikeus lausui tuomiossaan 12.4.2019, että A oli ollut asiassa asianomistajan asemassa ja että hänelle oli oikeudenkäynnin vireilläolosta voinut aiheutua epämukavuutta. A oli kuitenkin esitutkinnasta lähtien ilmoittanut, että hänellä ei ollut rikosasiassa vaatimuksia. Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (hyvityslaki) 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa asianomistajan oikeus hyvitykseen oli kytketty esitettyyn vaatimukseen. A ei siten ollut oikeutettu hyvitykseen. Käräjäoikeus hylkäsi A:n hyvitysvaatimuksen. 

4. Itä-Suomen hovioikeus, jonne A vallitti, ei tuomiollaan 1.6.2021 muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

6. KKO myönsi A:lle valitusluvan.  A vaati valituksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja hänelle suoritetaan hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä 3000 euroa. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään.

7.  KKO katsoi, että  hyvitystä ei hyvityslain nojalla voida tuomita maksettavaksi asianomistajalle, joka ei ole esittänyt asiassa vaatimuksia, vaikka tälle voikin aiheutua epämukavuutta ja haittaakin oikeudenkäynnin viivästymisestä. Näin ollen asian arvioinnin kannalta merkitystä ei ole sillä, että ilmoituksensa mukaan A:lle on oikeudenkäynnin viivästymisestä aiheutunut hänen kuvaamaansa huolta, epävarmuutta ja turvattomuutta, minkä vuoksi hänellä on ollut tarve saada asiaan ratkaisu mahdollisimman pian.

8. KKO päätyi siten katsomaan, että A, joka ei ollut rikosasian asianomistajana esittänyt oikeudenkäynnissä vaatimuksia, ei ole oikeutettu hyvityslain mukaiseen hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästyessä. KKO ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.

KKO 2023:26

383. Rangaistusmääräys. Päiväsakon rahamäärä. Tuomion purkaminen. KKO 2023:25

1. Syyttäjä antoi A:lle 30.6.2021 rangaistusmääräyksen rakentamisrikkomuksesta. Seuraamukseksi määrättiin 20 päiväsakkoa. Päiväsakon rahamääräksi vahvistettiin 1 278 euroa, joten sakko oli siten yhteensä 25 560 euroa.

2. A vaati korkeimmalle oikeudelle tekemässään purkuhakemuksessaan, että rangaistusmääräys puretaan päiväsakon rahamäärän osalta ja asia palautetaan syyttäjälle uuden rangaistusmääräyksen antamista varten tai että korkein oikeus oikaisee rangaistusmääräystä. Päiväsakon rahamäärä oli perustunut virheellisiin tulotietoihin.

3. Syyttäjä ei vastauksessaan vastustanut A:n vaatimusta päiväsakon rahamäärän muuttamisesta, jos hakemuksessa esitettyjen perusteiden voitiin katsoa vastaavan asian oikeaa tilaa. Rangaistusmääräyksessä sakon laskemisperusteena oli käytetty silloisia verotustietoja.

4. KKO katsoi, että sen toimivaltaan kuului tutkia purkuhakemus, joka koski rangaistusmääräyksessä määrätyn päiväsakon rahamäärän alentamista. 

5. KKO purki A:ta koskevan rangaistusmääryksen päiväsakon rahamäärän osalta ja oikaisi rangaistusmääräystä siten, että päiväsakon rahamääräksi vahvistettiin 1 278 euron sijasta  328 euroa. A:n maksettavaksi määrättyä sakkoa oikaistiin lopputuloksen osalta siten, että A:n maksettavaksi määrättiin 20 päiväsakkoa à 328 euroa eli sakkoa yhteensä 6 560 euroa.

6. Lainkohdat OK 31 luku 8 § 3 kohta, OK 31 luku 12 § 1 mom ja L sakon ja rikesakon määräämisestä 36 § 2 mom.

7. KKO 2023:25