torstai 16. kesäkuuta 2022

310. Tiedoksianto. Muutoksenhakuoikeus. Pääkäsittely hovioikeudessa. KKO 2022:40

1. Itä-Suomen hovioikeus jätti päätöksellään 13.11.2020 syytetty A:n valituksen sillensä, koska A oli jäänyt pois hovioikeuden pääkäsittelystä; A oli tuomittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa 5.4.2019 raiskauksesta 1 vuoden 2 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 

2. Hovioikeuden antaman muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen ei saanut hakea muutosta, mutta valittajalla oli oikeudenkäymiskaaren (OK) 26 luvun 22 §:n mukaisesti oikeus saattaa valitus uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hänellä oli ollut laillinen este, jota hän ei ollut voinut ajoissa ilmoittaa. 

3. A pyysi hovioikeudelta valituksen ottamista uudelleen käsiteltäväksi, koska hänellä oli ollut laillinen este saapua pääkäsittelyyn. 

4. Hovioikeus hylkäsi 14.1.2021 antamallaan päätöksellä A:n pyynnön valituksen uudelleen käsittelemisestä. 

5. Korkein oikeus (KKO)  myönsi A:lle valitusluvan. A vaati valituksessaan, että asia palautetaan hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Syyttäjä ja asianomistaja vaativat vastauksissaan valituksen hylkäämistä.

6. KKO katsoi 13.6.2022 päätöksessään, että hovioikeuden antama muutoksenhakuohjaus oli ollut virheellinen, ja ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla tutki A:n valituksen myös siltä osin kuin siinä oli vedottu siihen, että hän ei ollut saanut kutsua pääkäsittelyyn laillisesti tiedokseen.

7. KKO totesi, että hovioikeus oli tiedusteltuaan pääkäsittelyn ajankohdan sopivuutta lähettänyt A:n puolustajalle sähköpostin välityksellä vahvistuksen pääkäsittelyn ajasta ja paikasta. Tämän jälkeen hovioikeus oli lähettänyt kutsun pääkäsittelyyn postitse valituksessa ilmoitettuun A:n puolustajan osoitteeseen.

8. KKO katsoi A:n saattaneen todennäköiseksi, ettei postitse lähetetty kutsu ollut saapunut perille, joten sitä ei ollut annettu laillisesti tiedoksi. KKO:n mukaan hovioikeuden sähköpostitse lähettämä vahvistus pääkäsittelyn ajankohdasta ei ollut laissa tarkoitettu kutsu pääkäsittelyyn. Hovioikeus oli siten menetellyt virheellisesti jättäessään valituksen sillensä. 

9. KKO kumosi hovioikeuden päätöksen ja palautti asian Itä-Suomen hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Lainkohdat OK 26 luku 28 § ja OK 11 luku 3 a §-

10. KKO:ssa äänestys. Oikeusneuvos Huovila katsoi äänestyslaunnossaan mm., että hovioikeus oli antanut A:lle kutsun pääkäsittelyyn laillisesti tiedoksi. 

11. KKO:n julkaisema ratkaisuseloste

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2022/20220040

12. Ennakkopäätöksessä ei ole ratkaistua asiaa ei voida luonnehtia miksikään suuren luokan kysymykseksi. Ratkaisu sisältää kuitenkin runsaasti käytännön "nippelitietoa" lähinnä hovioikeuksille vastaisen varalle siitä, miten esimerkiksi kutsujen tiedoksannossa tulee menetellä. Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savelalla on aihetta kutsua hovioikeuden jäsenet ja esittelijät koolle ja luennoida heille muutoksenhakuoikedien ja tiedoksiannon yksityiskohdista. 


Ei kommentteja: