perjantai 2. heinäkuuta 2021

235. Korkeimman oikeuden tuomio lippueamiraalin rikosasiassa

 1. Kor­kein oi­keus (KKO) on tänään 2.7.2021 antamallaan tuomiolla  Hel­sin­gin ho­vioi­keu­den aiemmin päättämin ta­voin kat­so­nut Ran­nik­ko­lai­vas­ton ko­men­ta­ja­na ja sit­tem­min Me­ri­voi­mien esi­kun­ta­pääl­lik­kö­nä toi­mi­neen lip­pue­a­mi­raa­lin syyl­lis­ty­neen nel­jään tuot­ta­muk­sel­li­seen pal­ve­lus­ri­kok­seen, mut­ta jät­tä­nyt hä­net ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta (R2020/797).

2. Hovioikeus oli aiemmin eli 27.10.2020 tuominnut lippueamiraali Timo Hirvosen palvelusrikoksesta sakkorangaistukseen, tarkemin sanottuna 20:een 110 euron suuruiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 2 200 euroa. 

3. KKO:ssa lippueamiraali vaati valituksessaan ensisijaisesti syytteiden hylkäämistä ja toissijaisesti jättämistään rangaistukseen tuomitsematta.

4. KKO katsoi, että lippueamiraali oli hallintolain esteellisyyssäännösten vastaisesti huolimattomuuttaan rikkonut palvelukseen kuuluvan velvollisuuden

- osallistumalla Rannikkolaivaston komentajana esteellisenä poikaansa koskevan asian käsittelyyn hyväksymällä poikansa henkilökohtaisen palkanosaprosentin korotuksen,

- osallistumalla Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä esteellisenä puolisonsa sisaren puolisoa koskevan asian käsittelyyn vahvistamalla, että tätä esitetään Merivoimien esikunnassa osastopäällikön tehtävään,

- osallistumalla Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä puolisonsa sisaren puolisoa koskevan asian käsittelyyn esittelemällä Merivoimien komentajalle Merivoimien esikunnan kunniamerkkiesityksiä koskevan etusijajärjestyksen, jossa puolison sisaren puoliso oli ollut kunniamerkin saajista ensimmäisenä ja allekirjoittamalla tätä koskevan kunniamerkkiehdotuksen sekä

- osallistumalla Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä esteellisenä puolisonsa sisaren puolisoa koskevan asian käsittelyyn käymällä tämän kanssa kehityskeskustelun ja tekemällä tämän palkanosan vahvistamista koskeneen suoritusarvioinnin.

5. Huomiota herättää se, ettei KKO ole julkaisut tuomiota Finlexiin otettuna ennakkopäätöksenä, vaan ainoastaan ns. muuna ratkaisuna. 

6. Hirvosen sotilasarvon takia asia käsiteltiin ensimmäisenä asteena, ei käräjäoikeudessa, vaan hovioikeudessa. Asian käsittelyyn on sekä hovoikeudessa että KKO:ssa osalistunut ammattituomareiden lisäksi kaksi sotilasjäsentä.

7. Palvelusrikos on sotilasrikos, joka on kriminalisoitu rikoslain 45 luvun 1§:ssä näin:

Sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen, on tuomittava, jollei teosta 40 luvun 1―3 tai 5 §:ssä tai tässä luvussa erikseen säädetä rangaistusta, palvelusrikoksesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

8. Tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta, josta Hirvonen on tuomittu, säädetään rikoslain 45 luvun 4 §:ssä näin:

Jos 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta, rikoksentekijä on tuomittava tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta kurinpitorangaistukseentai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

9. Kun Hirvonen ei ole enää vuoden 2019 alusta ollut kyseisessä sotilasvirassa, hänet on tuomittu hovioikeudessa kurinpitorangaituksen sijasta sakkoon. Hivonen, joka on syntynyt tammikuussa 1963, on määrätty Pääesikuntaan erityistehtäviin vuoden 2019 alusta. 

10. Mainittakoon myös, että lippueamiraali Timo Hirvonen on toiminut KKO:n sotilasjäsenenä, hänen toimikautensa on päättynyt vuoden 2019 lopussa. Rikosepäilyn takia KKO on 5.12.2018  "hyllyttänyt" Hirvosen sanotusta tehtävästä. Ilmeisesti tämä on osasyy siihen, että KKO ei julkaissut Hirvosta koskevaa tuomiotaan ennakkopäätöksenä.

11. Lippue on merivoimien joukko-osasto, johon kuuluu 3-6 laivuetta. Se vastaa maavoimien prikaatia. Lippueamiraalia vastaa useimmissa muissa maissa kommodori tai kontraamiraali.  Suomen merivoimissa lippueamiraali on amiraalinarvoista alin ja sijoituu kontra-amiraalin ja kommodorin väliin.