keskiviikko 18. tammikuuta 2023

349. Pienriitamenettely ja etäyhteyksien lisääminen oikeudenkäynnissä. OM:n arviomuistiot julkaistiin vasta nyt aivan hallituskauden lopulla. Konkreettisia ehdotuksia muistiot eivät sisällä. Uudistustyö tule kestämään vielä useita vuosia

 


1. Oikeusministeriössä on valmistunut kaksi arviomuistiota, joissa tarkastellaan oikeusprosessien sujuvoittamista. Toisessa arvioidaan kevennettyä oikeudenkäyntimenettelyä pienehköille riita-asioille (OM:n julkaisuja 2023:1) ja toisessa mahdollisuuksia edistää etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä. (OM:n julkaisuja 2023:2). Tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta ja tehdä oikeudenkäynneistä nykyistä sujuvampia ja edullisempia.

2. Nämä uudistukset sisältyivät Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan; hallituskausi alkoi vuonna 2019.  On perin kummallista, että näistä asioista on vasta nyt valmistunut arviomuistiot, kun hallitustaivalta on jäljellä enää kaksi kuukautta! Minkäänlaisia konkreettisia ehdotuksia arviomuisiot eivät sisällä. Uudistustyö on siten vasta alkutekijöissää. - Palaan arviomuistioiden tarkasteluun myöhemmin eri blokirjoituksissa. Tämä kirjoitus sisältää-  tätä kappaletta lukuun ottamatta - OM:n asiasta julkaiseman tiedotteen.

3. Kevennettyä oikeudenkäyntiä eli niin sanottua pienriitamenettelyä koskevan arviomuistion mukaan tällainen menettely voisi olla täysimittaista oikeudenkäyntiä edullisempi ja yksinkertaisempi tapa ratkaista pienehkö riita tuomioistuimessa. Se voisi vähentää oikeudenkäyntikuluja ja parantaa oikeuden saatavuutta. Lisäksi oman asian ajaminen ilman avustajaa voisi olla nykyistä helpompaa. Arviomuistiossa selvitetään, millainen pienriitamenettely voisi olla ja arvioidaan alustavasti sen vaikutuksia.

4. Tällainen kevennetty oikeudenkäyntimenettely olisi tervetullut uudistus, jolla olisi huomattavia myönteisiä vaikutuksia. Pienten riitojen tuomioistuinkäsittelystä voisi tulla nykyistä halvempaa ja oikeuden saatavuus parantua. Kokonaan uuden oikeudenkäyntimenettelyn säätäminen on kuitenkin mittava uudistus, joka vaatii huolellista valmistelua. Muutos myös edellyttäisi tuomioistuinlaitokselle lisää resursseja, koska se todennäköisesti lisäisi riita-asioiden määrää, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

5. Useissa EU-maissa on säädetty erityisestä oikeudenkäyntimenettelystä pienimmille riidoille.

6. Arviomuistion laatimisen yhteydessä oikeusministeriö on teettänyt kyselytutkimuksen siitä, miten ihmiset ja yritykset suhtautuvat mahdolliseen pienriitamenettelyyn ja riidanratkaisuun tuomioistuimissa. Kyselyn mukaan pienriitamenettely voisi lisätä ihmisten ja yritysten halukkuutta käsitellä pienehkö riitansa tuomioistuimessa.

Etäyhteyksien käyttömahdollisuuksien lisääminen voisi sujuvoittaa oikeudenkäyntejä

7. Toisessa oikeusministeriössä valmistuneessa arviomuistiossa tarkastellaan etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä. Etäyhteyksien käyttö tuomioistuimissa on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi, ja sääntelyä kehittämällä oikeudenkäyntejä voitaisiin sujuvoittaa entisestään. Nykyistä joustavampi sääntely voisi osaltaan edistää oikeuden saatavuutta ja vähentää oikeudenkäynneistä aiheutuvia kustannuksia.

8. Arviomuistion mukaan etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä olisi mahdollista kehittää muun muassa antamalla tuomareille oikeus osallistua tietyissä tilanteissa suulliseen käsittelyyn etäyhteyden välityksellä sekä lisäämällä tuomioistuinten harkintavaltaa etäyhteyksien käytöstä. Sääntelyä olisi myös mahdollista koota yhteen siten, että se muodostaisi yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden.

9. Molemmat arviomuistiot liittyvät pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, jossa yhdeksi oikeusvaltion kehittämistavoitteeksi on asetettu toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva. Keinoina on mainittu muun muassa oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentäminen sekä oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja niiden sujuvoittaminen digitalisaation avulla.

10. Arviomuistiot on lähetetty lausunnolle. Niistä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 24.3. saakka.

Arviomuistio pienriitamenettelystä

Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Lausuntopyyntö pienriitamenettelystä

Lausuntopyyntö etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Kyselytutkimus pienriitamenettelystä


Ei kommentteja: